Gyldig fra

Skattestyrelsens kontrol af udbyttesager er robust

Skattestyrelsens kontrol med refusion af udbytteskat gennemføres på baggrund af en nøje beskrevet kontrolstrategi. 1. januar 2022 blev strategien revideret, men med et fortsat fokus på et højt kontrolniveau og en ansvarlig udnyttelse af ressourcer.

Skattestyrelsens kontrol af udbytterefusionsanmodninger er på det seneste blevet kritiseret for at være for lempelig og potentiel åben for systematisk svig. Dette er ikke korrekt. Skattestyrelsen arbejder efter en kontrolstrategi, der sikrer et robust værn mod forsøg på svig med udbytterefusion, og som er udarbejdet på baggrund af den omfattende viden og de erfaringer, som Skattestyrelsen løbende har fået - og får - gennem kontroller og analyser af mange tusinder af refusionsanmodninger.

Få overblik over udbyttesagen

Det tidligere SKAT blev formentlig udsat for svig med refusion af angivelig indeholdt udbytteskat for et samlet beløb på cirka 12,7 mia. kr. i perioden fra 2012 til medio 2015.

Siden har Skatteforvaltningen arbejdet med at afdække den mulige svig og forebygge yderligere tab.

Overblik over hele udbyttesagen

Skattestyrelsen har i dag et godt overblik over de væsentligste risici på området, og det er på den baggrund at indsatsen bliver prioriteret. Samtidigt fortsætter en tæt overvågning af området i alle faser af administrationen.

I dag gennemføres der en dybdegående materiel kontrol af størstedelen af de samlede anmodede beløb. Kontrollen baserer sig på en vurdering af risiko og væsentlighed. Principperne bag kontrolstrategien blev revideret i 2021 og implementeret fra 1. januar i år.

Kontrol af refusionsanmodninger

Skattestyrelsen stiller i dag en række krav til alle, der søger om refusion af udbytteskat. En anmoder skal dokumentere, at en række betingelser er opfyldt. Herunder at der er dokumentation, som viser, at der er indeholdt dansk udbytteskat.

Alle anmodninger screenes for at identificere eventuelle forsøg på svig, og hvis der er tegn på svig, bliver sagerne udtaget til en yderligere materiel kontrol og videre behandling. Arbejdet med udbytteskat understøttes af et it-system, som har styrket den løbende overvågning og kontrol.

Der gennemføres derudover stikprøvekontroller, der bl.a. sikrer, at alle sager kan blive udtaget til en dybdegående materiel kontrol. Anmodninger med den største risiko og væsentlighed udtages automatisk til en sådan materiel kontrol.

Flere kontrolmedarbejdere på området i dag

De senere år er der tilført et stort antal medarbejdere til området, og der er lige nu ca. 125 årsværk på kontrol- og udbetalingsopgaven. Området er altså højt prioriteret.

Kontrolstrategien og det øgede antal medarbejdere gør, at Skattestyrelsen i år kan håndtere flere sager, og derfor forventer at afslutte mere end 30.000 sager.

Sidste år var det tilsvarende tal 9.400 sager, mens der i 2018 blev afsluttet ca. 1.400 sager.

Der er tilsvarende i de senere år sket en stigning i tilgangen af nye refusionsanmodninger fra ca. 10.700 i 2016 til ca. 26.300 i 2021. I år har Skattestyrelsen dog indtil nu kun modtaget ca. 16.000 anmodninger, hvilket er et lavere antal end forventet.

Få et overblik over hele udbyttesagen

 

Opgør med sagsbunker

En af de problemstillinger, kontrolstrategien tager livtag med, er kæmpestore sagsbunker og sagsbehandlingstider, der tager år.

Primo 2022 var der mere end 93.000 uafsluttede anmodninger om refusion af udbytteskat, hvor der samlet blev anmodet om refusion af mere end 9 mia. kr. Ved udgangen af oktober 2022 var dette tal reduceret til ca. 80.000 uafsluttede sager med anmodninger om refusion for ca. 8,5 mia. kr.

Lange sagsbehandlingstider medfører, at Skattestyrelsen betaler renter til ansøgere af udbytterefusion, når anmodninger efter en periode ikke er behandlet. Fra 2016 til primo 2022 er der udbetalt ca. 600 mio. kr. i renter.

Rentegodtgørelsen alene udgør en betydelig udgift, men det er også et retssikkerhedsmæssigt problem, at aktionærer, som har et berettiget krav på refusion, skal vente unødigt længe på sagsbehandlingen.

En robust kontrol

Medio 2021 blev der igangsat formel kontrol baseret på de fastlagte kontrolkriterier af ca. 60.000 ubehandlede sager med lav risiko og væsentlighed modtaget i perioden 2016-2020. Dette var første skridt i retning af en normalisering af administrationen af området. Analyser viste, at denne kontrol kunne indebære en estimeret værdi af manglende regelefterlevelse på ca. 122 mio. kr.

Estimatet bygger på analyser af fejl fundet i forbindelse med gennemførelse af den dyberegående materielle kontrol af konkrete sager. Ingen af de fejl, der indgår i analysen, tyder på svig. Når der findes sager med indikationer på svig, underkastes disse en tilbundsgående kontrol og anmeldes i relevant omfang til politiet. Skattestyrelsens beregninger har på den baggrund vist, at det ville kræve flere hundrede ekstra medarbejdere at gennemføre den dyberegående materielle kontrol af de ca. 60.000 anmodninger om refusion af udbytteskat, og at det ville koste omkring 350 mio. kr. helt at eliminere den estimerede værdi af manglende regelefterlevelse - på ca. 122 mio. kr.

Skulle Skattestyrelsen prioritere at sikre nul fejl på udbytteområdet med en omkostning på 350 mio. kr. ville det betyde, at andre vigtige områder skulle nedprioriteres. Fejlene på 122 mio. kr. skal desuden holdes op imod, at den samlede værdi af anmodninger om refusion i perioden er i nærheden af 13,6 mia. kr.

Få et overblik over hele udbyttesagen

 

Revideret kontrolstrategi

Skattestyrelsen har løbende orienteret om udviklingen på området. Folketingets partier blev senest orienteret mundtligt om kontrolstrategien på møder i hhv. maj 2021 og december 2021. Alle partierne har været inviteret til møderne. På mødet i maj blev ordførerne bl.a. orienteret om Skattestyrelsens kontrolstrategi, herunder typerne af kontrol samt status på sagsbunken. På mødet i december 2021 blev ordførerne bl.a. orienteret om revideringen af kontrolstrategien, herunder hovedlinjerne heri samt de forskellige typer af kontrol, og en stigning i den estimerede værdi af manglende regelefterlevelse.

Rigsrevisionen har den 2. december 2021 i en fortrolig orientering fået tilsendt et notat om revidering af kontrolstrategien. Rigsrevisionen er i samme forbindelse blevet inviteret til møde mhp. mundtlig gennemgang af den reviderede kontrolstrategi forud for orientering af Folketingets partier. Mødet blev afholdt den 8. december 2021.

Skattestyrelsens kontrolindsats er med den reviderede strategi i højere og højere grad målrettet ud fra risiko og væsentlighed. Men, når alle anmodninger ikke længere undergår materiel kontrol, betyder det naturligvis også, at der vil være fejl, der ikke længere opdages – ganske som på alle andre områder i Skattestyrelsen.

Kontrolniveauet på udbytteområdet er i øvrigt fortsat blandt de højeste i Skattestyrelsen, og det er på et område, hvor størstedelen af ansøgerne i dag er efterrettelige.

Læs mere om hele udbyttesagen