Gyldig fra

Breve fra Skattestyrelsen fik sælgere af forældrekøbslejligheder til at justere skatteoplysninger for mere end 127 mio. kr.

1.300 borgere, der har solgt en ejendom uden hverken at opgive et tab eller en gevinst fra salget, fik et påmindelsesbrev fra Skattestyrelsen. Otte uger senere havde lidt over halvdelen af borgerne oplyst fortjeneste eller tab på ca. 127 mio. kr.

Vejledningsbreve fik borgerne til at reagere. Skattestyrelsen udsendte i slutningen af september breve til godt 1.300 borgere, der i 2020 solgte en ejendom, de havde udlejet, men ikke selv beboet. Indsatsen rettede sig hovedsageligt imod handler med forældrekøbte lejligheder i de største universitetsbyer, og brevene blev sendt, fordi der ikke var registreret hverken tab eller fortjeneste fra handlerne inden for tidsfristen. 

Allerede inden for tre uger, havde ca. halvdelen af brevmodtagerne angivet tab eller fortjeneste på ca. 110 mio. kr. Efter otte uger har mere end halvdelen af de involverede borgere - 53 pct. - angivet ændringer på 127 mio. kr. Heraf er knap 17 mio. kr. kategoriseret som fortjeneste, der er skattepligtig. 

- Brevene er sendt som en påmindelse til borgerne om, at de skal bringe deres skattemæssige forhold i orden, og det ser ud til at have god effekt, selvom der fortsat er en del, der mangler. Dem ser vi nærmere på i den kommende tid. Uanset om det er en fortjeneste eller et tab, der registreres, har det betydning for, at der bliver betalt den rigtige skat, siger underdirektør i Skattestyrelsen, Britt Rønne.

Størsteparten af ændringerne, borgerne har oplyst, er tab, der er opstået i forbindelse med familieoverdragelser. Det kaldes i skattefaglige termer for et kildeartsbestemt tab, som betyder, at tabet alene vil kunne anvendes til modregning i en eventuel gevinst ved salg af anden fast ejendom.

Unddragelse kan føre til straf
Skattestyrelsen gennemfører en målrettet kontrolindsats vedrørende salg af ejendomme generelt for at sikre, at der bliver givet de rigtige oplysninger og betalt den korrekte skat.

- Der kan naturligvis være misforståelser eller fejl i borgernes oplysninger til os. Det oplever vi ind i mellem. Men selvom det kan være et kompliceret område, er det vigtigt at forholde sig til det salg, der er gennemført – også skattemæssigt. En forkert eller manglende indberetning til Skattestyrelsen kan resultere i en restskat og eventuelt en bøde, siger underdirektør Britt Rønne.

Det er endnu for tidligt at sige, om der forventes at være sager, som oversendes til vurdering af bøde eller straf, blandt den gruppe borgere, der modtog brevene i 2020 – og i givet fald hvor mange. Som del af den generelle kontrolindsats har Skattestyrelsen de seneste tre år i alt sendt 108 sager vedrørende salg af ejendomme til vurdering for eventuel bøde eller straffeansvar. 

Den målrettede udsendelse af breve er en del af Skattestyrelsens kontrolkommunikation og en del af regeringens ambition om at styrke skattekontrollen. Målet med kontrolkommunikationen er, at få borgerne til selv at korrigere evt. mangler, Skattestyrelsen bliver opmærksom på, inden styrelsen sætter ind med en klassisk skattekontrol.   

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; borgere, tlf.: 7222 1818