Gyldig fra

Skattestyrelsen bremser svindel med tobaksafgifter

Over en seksårig periode har Skattestyrelsen ført en stadig mere målrettet kontrolindsats mod smugling og illegal handel med tobaksvarer. Det har resulteret i afgiftsopkrævninger på 162 mio. kr.

Skattestyrelsen er blevet markant bedre til at ramme plet med kontroller mod smugling og illegal handel med tobaksvarer som fx cigaretter og vandpibetobak. I 2020 foretog Skattestyrelsen ca. 280 kontroller og fandt illegal tobak i 61 pct. af kontrollerne. Det er en markant stigning siden 2015, hvor Skattestyrelsen kun fandt illegal tobak i 33 pct. af tilfældene. Kontrollen har i perioden fra 2015 til 2020 samlet resulteret i opkrævninger på 162 mio. kr. for ubetalte tobaksafgifter.

- Vi er blevet bedre og bedre til at finde frem til de personer og virksomheder, der ikke overholder reglerne, og der er rigeligt at komme efter. Det er på én og samme tid både opløftende og nedslående. For selvom vores kontroller er blevet mere effektive, så må vi konstatere, at der fortsat er store problemer med ubetalte tobaksafgifter, siger underdirektør i Skattestyrelsen Anne Sofie Hedemann. 

Siden 2015 er der i alt udført 1.200 kontroller over hele landet. Cigaretter og røgtobak, primært vandpibetobak, udgør størstedelen af de samlede skatteopkrævninger fra kontrollerne med henholdsvis 91 og 70 mio. kr., svarende til 99 pct. af opkrævningerne. De øvrige afgiftspligtige tobaksvarer omfatter bl.a. skrå, cigarer, cerutter og cigaretpapir.

Skattestyrelsens indsats er rettet mod kiosker, butikker, vandpibecaféer, grossister og importører. Der er typisk sket efteropkrævninger, fordi virksomhederne ikke har kunnet dokumentere, hvor tobaksvarerne kommer fra, og om der er betalt korrekt afgift af det. Når det er tilfældet, kan Skattestyresen vælge at beslaglægge og tilbageholde varerne, indtil afgiften er betalt.

- Der er mange, der forsøger at undgå afgiftsbetalingen, og det er alt fra småbeløb til store summer. Smugling og illegal handel med tobaksvarer medfører ikke alene et stort tab for staten. Det undergraver også tilliden til skattesystemet og giver grobund for organiseret snyd og svindel. Skattestyrelsen fortsætter derfor kontrollen på området, siger Anne Sofie Hedemann.

Kontrollerne er typisk planlagt og gennemført i samarbejde med Toldstyrelsen og politiet.

Læs mere i Kontrollen med tobak er blevet markant mere effektiv

Læs også mere om Skattestyrelsens kontroller med punktafgifter mere generelt, herunder kontrol med tobak, sukker, chokolade og spiritus

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk.

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818