Gyldig fra

Skattestyrelsens fokus på internationale skattetendenser styrkes med et nyt analysecenter i Aarhus

Skattestyrelsen styrker blandt andet håndteringen af transfer pricing-området med etableringen af et nyt internationalt selskabsskattecenter i Aarhus.

Det er ikke småpenge, der er tale om, når virksomheder handler med sig selv på tværs af landegrænser, og Skattestyrelsen fokuserer derfor indsatsen med et nyt center i Aarhus. OECD vurderer således, at hele 60 procent af den samlede verdenshandel sker som såkaldte koncerninterne transaktioner – også kaldet ’transfer pricing’. Transfer pricing handler derfor typisk om meget store beløb med direkte afledt stor betydning for landenes skatteprovenu. De allerstørste sager på området omhandler skattemæssige forhøjelser på flere mia. kr.

- Skattestyrelsens kerneopgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler den skat, de skal, og på transfer pricing-området handler det grundlæggende om, at vi som skattemyndighed skal sikre, at koncerner overdrager varer og ydelser til armslængdepriser og -vilkår, når der handles internt i koncernen også på tværs af landegrænser. Når vi nu opretter et center til området skyldes det, at vores indsats skal medvirke til at sikre en korrekt opgørelse af den skattepligtige indkomst og skattebetaling i Danmark. Altså at selskaberne fastsætter deres aktiver efter markedsvilkår, forklarer selskabsskattedirektør Kenneth Joensen, Skattestyrelsen.

International skattekontrol fra Aarhus

Skattestyrelsens indsats på området er allerede mærkbar i dag. Således afsatte styrelsen 60 årsværk i 2020 til udelukkende at arbejde med transfer pricing-kontrol. Og da transfer pricing globalt set er et skattemæssigt vækstområde og i takt med bl.a. globaliseringen, den stadigt stigende internationale arbejdsdeling, kompleksiteten på området og den provenumæssige betydning ruster styrelsen nu op på området og samler overblikket og indsatsen i Aarhus. Etableringen af det nye internationale selskabsskattecenter er en direkte udløber af skatteminister Morten Bødskovs aftale med samtlige af Folketingets partier om første etape af en samlet reform af skattekontrollen, som blev indgået i foråret 2020.

- Det bliver sværere og sværere at afdække den grænseoverskridende skattespekulation og skatteunddragelse. Derfor er en fokuseret indsats helt nødvendig, også fordi den internationale selskabsskat er kompliceret og derfor kræver en høj grad af specialisering og faglig viden. Det gælder både for virksomheder, skatterådgivere og skatteforvaltningen, forklarer Kenneth Joensen og uddyber:

- Den fokuserede indsats skaber et stigende behov for koordinering af kræfterne og viden på tværs af de forskellige skattearter og problemstillinger. Og for at kunne identificere, udsøge og afdække hvor de største risici er, kræver det, at vi skaber en stærk analyseenhed, som vi nu gør i Aarhus. Vi vil i det nye internationale skattecenter skabe en bedre og mere systematisk indsats, der først og fremmest skal sikre bedre og flere kontroller på området, siger han.

Regeringens fokus på at styrke skattekontrollen betyder, at Skatteforvaltningen i de her år tilføres ressourcer:

- Vi er i gang med at tilføre yderligere ti medarbejdere til transfer pricing-kontrollen. Dermed kommer vi op på ca. 70 medarbejdere til at håndtere området, siger Kenneth Joensen  


Læs mere om Skattestyrelsens arbejde med transfer pricing-området i publikationen Selskabernes skattebetaling

Læs mere om reformen af skattekontrollen

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT. Læs mere om de syv nye styrelser på fra1til7.dk

Yderligere oplysninger: Journalister, tlf.: 7237 0900; Borgere og virksomheder, tlf.: 7222 1818