Økonomi

Siden 2016 har Skatteforvaltningen med bistand fra Kammeradvokaten arbejdet for at få de ca. 12,7 mia. kr. der er udbetalt i formentlig uberettiget refusion af udbytteskat tilbage ved hjælp af civile søgsmål og andre civilretlige tiltag. For at kunne dette, har Skatteforvaltningen entreret med advokater og rådgivere i flere lande.  

Opdateret: 10.05.2022

Skatteforvaltningen forfølger en overordnet strategi om at søge så stor en del af de formentlig uberettigede refusioner af angivelig indeholdt udbytteskat som muligt tilbage, og samtidig stille de involverede aktører til ansvar.

I dette arbejde har Skatteforvaltningen med hjælp fra advokater og rådgivere i flere lande sagsøgt mere end 500 personer og virksomheder i flere lande, ligesom der bl.a. er indhentet dokumenter og andre beviser hos relevante aktører og indefrosset en række af de sagsøgtes aktiver.

  Økonomiske skøn for de civilretlige tiltag

Kammeradvokaten skønnede med betydelig usikkerhed i foråret 2019, at udgifterne til de civilretlige tiltag ville udgøre ca. 2,4 mia. kr. frem mod 2027. I takt med fremgangen i sagskomplekset er der tilgået en række uforudsete udgifter, som sammenholdt med den lange horisont for sagernes behandling, sagernes kompleksitet og udviklingen af sagerne i visse lande gjorde, at der var væsentlig usikkerhed knyttet til det samlede skøn på 2,4 mia. kr. Der er derfor i efteråret 2021 foretaget en konsolidering af det samlede udgiftsskøn for sagskomplekset. Kammeradvokaten skønner nu med væsentlig usikkerhed, at udgifterne kan beløbe sig til op mod 4,3 mia. kr. i perioden 2017-2029. 

Skatteforvaltningen har i perioden fra 2016 til udgangen af 2021 afholdt udgifter til de civilretlige tiltag i udbyttesagen for i alt 1,5 mia. kr.

Hertil kommer de sagsomkostninger, som Skattestyrelsen blev pålagt at betale som følge af dom af 27. april 2021 afsagt af Retten i London - i alt 401,7 mio. kr. Som følge af Appeldomstolens afgørelse af 25. februar 2022, hvorved Skatteforvaltningen fik medhold i appelsagen vedrørende Revenue Rule over for alle på nær én sagsøgt, skal hovedparten af de udbetalte sagsomkostninger nu tilbagebetales til Skatteforvaltningen.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at komme med et sikkert skøn over, hvor mange penge Skatteforvaltningen er i stand til at få tilbage. Kammeradvokaten skønner dog med væsentlig usikkerhed, at de iværksatte bestræbelser vil kunne indbringe op til ca. 8,5 – 9,5 mia. kr. til dækning af Skatteforvaltningens tab før omkostninger. Dette inkluderer de hidtil indgåede forlig.

I forhold til de allerede indgåede forlig, kan det oplyses, at Skatteforvaltningen på nuværende tidspunkt har indgået en række forlig, der i alt beløber sig til ca. 1,9 mia. kr. inkl. renter. I overensstemmelse med forligsaftalerne har Skattestyrelsen på nuværende tidspunkt modtaget ca. 1,1 mia. kr. heraf. 

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.