Danmark

Opdateret: 24.05.2022

Sagsøgte

I Danmark har Østre Landsret, som 1. instans, afsagt dom i sagen, hvor Skattestyrelsen har sagsøgt et større advokatkontor for formentlig at have handlet ansvarspådragende i forbindelse med dets rådgivning af en udenlandsk bank i relation til blanketordningen. Østre Landsret har frifundet advokatkontoret. Skattestyrelsen har anket dommen og afventer nu sagens videre gang for Højesteret.

Foruden ovenstående søgsmål er der i relation til den såkaldte bankordning anlagt sager mod én udenlandsk pensionskasse for uretmæssigt at have modtaget refusion af indeholdt udbytteskat, en af de danske banker, der var en del af bankordningen, samt ni udenlandske banker.

Endelig verserer der en sag mellem Skatteministeriet og et større advokatkontor vedrørende advokatkontorets eventuelle inhabilitet i forbindelse med en undersøgelse, som advokatkontoret foretog for Skatteministeriet vedrørende udbetaling af udbytteskat.

Sagens genstand

Skatteforvaltningen har anlagt sag om et erstatningskrav mod ét større dansk advokatkontor, som efter Skatteforvaltningens opfattelse rådgav en udenlandsk bank om bankens deltagelse i det setup, der medførte uberettiget refusion af angiveligt indeholdt udbytteskat. Kravet er aktuelt opgjort til et trecifret millionbeløb plus renter.

Dette beløb kan blive efterreguleret, såfremt de øvrige anlagte sager i svigskomplekset fører til betaling af Skatteforvaltningens krav. Som ovenfor anført har Østre Landsret frifundet advokatkontoret og Skattestyrelsen har anket dommen til Højesteret.

I relation til bankordningen har Skatteforvaltningen anlagt sag mod en udenlandsk pensionskasse og en af de danske banker, der var en del af bankordningen, om tilbagebetaling af ca. 900 mio. kr., der blev udbetalt som refusion af indeholdt udbytteskat i perioden fra 2011 til 2014.

Efterfølgende er der rejst erstatningskrav mod yderligere ni udenlandske banker. De ni banker var ikke en del af bankordningen, men Skatteforvaltningen har rettet krav mod disse for deres ageren i forbindelse med refusionen til den udenlandske pensionskasse. Kravene blev rejst efter vurdering af, at der påhviler bankerne et ansvar i sagen.

Der er rejst erstatningskrav mod de otte af de ni udenlandske banker for i alt ca. 900 mio. kr., hver for betaling af en relevant del af det beløb, der tidligere er stillet krav om over for den udenlandske pensionskasse og banken, der var en del af bankordningen.

Hertil kommer et erstatningskrav på alle ca. 900 mio. kr. mod den sidste af de ni udenlandske banker, der var depotbank for den udenlandske pensionskasse. Der er tale om solidarisk ansvar med den udenlandske pensionskasse.

Administrative klagesager

Skattestyrelsen har vurderet, at de tidligere afgørelser om udbetaling af refusion af indeholdt udbytteskat er ugyldige, da refusionsansøgerne hverken har kunnet dokumentere, at de ejede aktier, eller har modtaget beskattet aktieudbytte. Skattestyrelsen har derfor annulleret afgørelserne om udbetaling af refusion af indeholdt udbytteskat.

En stor del af Skattestyrelsens afgørelser om annullation er påklaget. Det er Landsskatteretten, som er klageinstans i disse klagesager. Landsskatteretten har truffet afgørelse i en række af sagerne og har stadfæstet Skattestyrelsens afgørelser om tilbagekaldelse/annullation.

Der er offentliggjort afgørelser herom i:

SKM2019.650.LSR

SKM2020.29.LSR

SKM2020.369.LSR

SKM2020.371.LSR

Desuden er der offentliggjort en afgørelse om afvisning af refusionsansøgning som SKM2020.426.LSR.

Seks af landsskatterettens afgørelser blev oprindelig efterfølgende indbragt for domstolene. I samtlige sager blev der truffet afgørelse om, at det er Østre Landsret, som i 1. instans skal behandle sagerne. Normalt er det byretterne, der træffer afgørelse i 1. instans, men hvis der fx er tale om en sag af principiel karakter, kan der træffes afgørelse om, at en sag skal starte i landsretten.

En sådan afgørelse blev således truffet i disse sager. Samtlige seks sager er dog efterfølgende hævet uden nærmere begrundelse. Alle indbragte sager for domstolene er således hævet igen. Spørgsmålet om tilbagebetaling af de uberettigede udbetalte refusionsbeløb vil ikke blive prøvet af hverken Landsskatteretten eller de danske domstole i forbindelse med prøvelse af Skatteforvaltningens afgørelser om annullation.

Skatteforvaltningens krav på tilbagebetaling af de uberettigede udbetalte refusionsbeløb er formueretlige krav, som Skatteforvaltningen ikke kan træffe afgørelse om. De formueretlige krav henhører således ikke under Skatteforvaltningens afgørelseskompetence som myndighed. Derfor skal formueretlige krav fastslås og prøves af de civile domstole, som i dette tilfælde er domstolene i de jurisdiktioner, hvor retssagerne er anlagt.

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.