Dubai

Opdateret: 10.05.2022

Sagsøgte

I Dubai er der sagsøgt 31 personer og selskaber Der er bl.a. tale om stævninger rettet mod formodede hovedmænd bag den formodede svig med refusion af angiveligt indeholdt udbytteskat i den såkaldte blanketordning. Videre er der sagsøgt en række selskaber tilhørende eller kontrolleret direkte eller indirekte af de formodede hovedmænd, som har været involveret i videreformidlingen af SKATs udbetalinger af uberettiget refusion af indeholdt udbytteskat.  

Sagens genstand

I Dubai er der rejst erstatnings- og tilbagebetalingskrav over for selskaber og personer, der har haft en rolle i de påståede aktiehandler vedrørende den formodede svig, og som uberettiget har modtaget midler, der kan henføres til SKATs udbetalinger af angivelig indeholdt udbytteskat. 

Tidshorisont

Skatteforvaltningen har i Dubai anlagt en række sager for domstolene i onshore Dubai. Herudover verserer der en sag for domstolen i frizonen DIFC i Dubai.

Aktuelt verserer der i alt fire aktive sager for domstolene i onshore Dubai mod i alt 31 sagsøgte, tre af de sagsøgte er sagsøgt i to af de fire sager.

To af de anlagte sager i onshore Dubai verserer aktuelt ved retten i første instans. Det er endnu usikkert, hvornår disse sager skal hovedforhandles.

I en tredje sag, som er anlagt i onshore Dubai, afviste retten i første instans medio august 2020 Skatteforvaltningens søgsmål mod bl.a. én af de formodede hovedmænd i udbyttesagen. Afvisningen skete på baggrund af formaliteter. Retten tog således ikke stilling til Skatteforvaltningens materielle krav. Skatteforvaltningen har anket afgørelsen til appeldomstolen i Dubai, og afgørelsen er derfor ikke endelig. Appelsagen verserer fortsat.

I en fjerde sag, som er anlagt i onshore Dubai, afviste retten i første og anden instans en sag mod en person, som formodes at være involveret i svig. Sagen blev indbragt for tredje instans, som nu har hjemvist sagen til fornyet behandling for 2. instansen.

I komplicerede kommercielle sager, som føres for domstolene i onshore Dubai, nedsættes der typisk et ekspertpanel, som skal vurdere sagens beviser mv. Sådanne ekspertpaneler er også nedsat i størstedelen af de sager Skatteforvaltningen har anlagt i onshore Dubai. 

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.