Dubai

Opdateret: 06.02.2023

Sagsøgte

I Dubai er der sagsøgt 31 personer og selskaber Der er bl.a. tale om stævninger rettet mod formodede hovedmænd bag den formodede svig med refusion af angiveligt indeholdt udbytteskat i den såkaldte blanketordning. Videre er der sagsøgt en række selskaber tilhørende eller kontrolleret direkte eller indirekte af de formodede hovedmænd, som har været involveret i videreformidlingen af SKATs udbetalinger af uberettiget refusion.  

Sagens genstand

I Dubai er der rejst erstatnings- og tilbagebetalingskrav over for selskaber og personer, der har haft en rolle i de påståede aktiehandler vedrørende den formodede svig, og som uberettiget har modtaget midler, der kan henføres til SKATs udbetalinger af angivelig indeholdt udbytteskat. 

Tidshorisont

Skatteforvaltningen har anlagt en række sager for domstolene i onshore Dubai. Herudover verserer der en sag for domstolen i frizonen DIFC i Dubai.

Aktuelt verserer der i alt fire sager for domstolene i onshore Dubai mod i alt 31 sagsøgte, tre af de sagsøgte er sagsøgt i to af de fire sager.

To af de anlagte sager i onshore Dubai verserer aktuelt ved retten i første instans. Det er endnu usikkert, hvornår disse sager skal hovedforhandles.

I en tredje sag, som er anlagt i onshore Dubai, afviste retten i første instans medio august 2020 Skatteforvaltningens søgsmål mod bl.a. én af de formodede hovedmænd i udbyttesagen. Afvisningen skete på baggrund af formaliteter. Retten tog således ikke stilling til Skatteforvaltningens materielle krav. Dommen blev anket samme dag af Skatteforvaltningen. Appeldomstolen traf den 14. september 2022 afgørelse i sagen. Retten gav Skatteforvaltningen fuldt ud medhold i sine påstande over for en gruppe sagsøgte og fandt, at de sagsøgte skal tilbagebetale 4,6 mia. AED (svarende til ca. 9,35 mia. DKKR v. dagskurs 203,30 kr. pr. 16. september 2022) til Skatteforvaltningen. Flere af de sagsøgte har anket dommen til Court of Cassation (3. instans). Skatteforvaltningen afventer aktuelt sagens videre forløb.

I en fjerde sag, som er anlagt i onshore Dubai, afviste retten i første og anden instans en sag mod en person, som formodes at være involveret i svig. Sagen blev indbragt for tredje instans, som nu har hjemvist sagen til fornyet behandling for 2. instansen.

I komplicerede kommercielle sager, som føres for domstolene i onshore Dubai, nedsættes der typisk et ekspertpanel, som skal vurdere sagens beviser mv. Sådanne ekspertpaneler er også nedsat i størstedelen af de sager Skatteforvaltningen har anlagt i onshore Dubai. 

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.