Forlig

I stedet for at føre sager ved domstolene kan Skatteforvaltningen beslutte at indgå et forlig med parter, som har været involveret i den formodede svig

Opdateret: 24.05.2022

Et forlig er i denne sammenhæng en aftale, hvor Skatteforvaltningen undlader at føre en retssag – eller hæver en retssag, hvis Skatteforvaltningens modparter opfylder nogle nærmere angivne betingelser. Det handler ofte om betaling af et bestemt beløb og samarbejde med Skatteforvaltningen.

Hvis en af Skatteforvaltningens modparter kontakter Skatteforvaltningen, fordi de ønsker at indgå forligsforhandlinger, vil Skatteforvaltningen kunne have både en forpligtelse til og en interesse i at indgå i en dialog herom.

Det vil altid være en konkret vurdering, om det er en fordel for Skatteforvaltningen at indgå forlig samt på hvilke vilkår.

I denne vurdering indgår en række forhold, bl.a. hvilket resultat Skatteforvaltningen kan forvente i en retssag mod parten og den procesrisiko, en retssag indebærer. Videre vil forligspartens betalingsevne også blive inddraget i vurderingen, ligesom det procesbesparende aspekt i at indgå forlig også vil blive inddraget i vurderingen.

Herudover giver et forlig en række umiddelbare fordele for Skatteforvaltningen fx sikkerheden i at modtage betaling, ligesom der med forliget kan være aftalt en samarbejdsforpligtelse, eksempelvis dokumentudveksling, der kan bidrage til Skatteforvaltningens oplysning af de resterende verserende sager.

Hvis Skatteforvaltningen indgår forlig fremfor at fortsætte med en retssag, er det fordi Skatteforvaltningen – sammen med Skatteforvaltningens advokater – vurderer, at det er den bedste løsning for Skatteforvaltningen og dermed det mest gunstige resultat.

Skatteforvaltningen har indgået en række forlig

Skatteforvaltningen har på nuværende tidspunkt indgået en række forlig, der i alt beløber sig til ca. 1,9 mia. kr. (inkl. renter). I overensstemmelse med forligsaftalerne har Skattestyrelsen på nuværende tidspunkt modtaget ca. 1,1 mia. kr. heraf.

Udover betaling har nogle af forligsparterne, hvor det har været hensigtsmæssigt, som en del af aftalerne endvidere forpligtet sig til at samarbejde med Skatteforvaltningen og understøtte Skatteforvaltningen i andre søgsmål i udbyttesagen, bl.a. ved at give Skatteforvaltningen relevant materiale og informationer.

Forligsparterne har opfyldt deres forligsforpligtelser og har indtil videre udleveret mange tusinde dokumenter til Skatteforvaltningen.

Det er typisk et krav i en forligsaftale, at den skal være fortrolig. Dette er også tilfældet i forhold til Skatteforvaltningens forlig. Skatteforvaltningen kan af den grund som regel ikke oplyse særlig meget om forligene.

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.