Tavshedspligt

Af skatteforvaltningslovens § 17 fremgår det, at skattemyndighederne har ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold, som de under varetagelsen af deres arbejde bliver bekendt med.

Opdateret: 10.05.2022

Endelig er Skatteforvaltningen underlagt de grundlæggende regler om tavshedspligt, som findes i straffeloven, forvaltningsloven, offentlighedsloven og databeskyttelseslovgivningen.

Det betyder i praksis

Skatteforvaltningen kan ikke udlevere oplysninger, som er omfattet af tavshedspligten, til andre end den person eller virksomhed, der har afgivet oplysningen, eller den, som oplysningen vedrører.

Skatteforvaltningen kan desuden være bundet af fortrolighed, hvis det er en del af fx en forligsaftale. Hvis Skatteforvaltningen udtaler sig i strid med aftalen, kan det efter omstændighederne medføre, at aftalen misligholdes og kan ophæves.

Endelig er Skatteforvaltningen i visse tilfælde underlagt tavshedspligt om retssagerne i udbyttesagen, herunder især oplysninger som fremkommer under retssagerne, som følge af reglerne i de lande, hvor de civile retssager føres. 

Det er vigtigt for Skatteforvaltningen at værne om den fortrolighed, som er fastsat ved lov, og/eller som evt. er aftalt med forligsparter i forbindelse med indgåelse af et ​forlig.

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.