Undersøgelses-kommissionen om SKAT

Undersøgelseskommissionen om SKAT skal bl.a. undersøge og redegøre for SKAT’s forvaltning af udbytteskatteområdet, herunder SKAT´s tilrettelæggelse og udførelse af sagsbehandlingen og sagsoplysningen i forbindelse med udbetaling af refusion af udbytteskat, samt kontrollen med at betingelserne for udbetalingerne var opfyldt.  

Opdateret: 10.05.2022

Derudover skal kommissionen undersøge de organisatoriske forhold vedrørende tilrettelæggelsen af SKAT´s varetagelse af opgaverne på udbytteskatteområdet, samt Skatteministeriets tilsyn med udbytteskatteområdet.

Der er den 3. juli 2017 nedsat en Undersøgelseskommission om SKAT. Dens opgaver er beskrevet i kommissorium af 3. juli 2017

Ved tillægskommission af 9. april 2018 fik undersøgelseskommissionen også til opgave at undersøge og redegøre for SKAT´s forvaltning af udbytteskatteområdet.

Undersøgelse af udbytteskatteområdet blev oprindeligt bestemt til at omfatte perioden fra 2010 indtil den 1. juni 2015, men den 26. oktober 2018 blev perioden udvidet, således at undersøgelsen omfatter perioden fra 2010 til den 13. september 2017.

Skatteforvaltningen samarbejder løbende med Undersøgelseskommissionen i henhold til dens opdrag. Der henvises i øvrigt til Undersøgelseskommissionen om SKAT for yderligere oplysninger.

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.