USA

Opdateret: 10.05.2022

Antal sagsøgte

I USA er der sagsøgt ca. 260 pensionsplaner, personer m.fl.  I sagerne er der rejst krav om tilbagesøgning over for pensionsplanerne m.fl. for uretmæssigt at havde ansøgt om og modtaget refusion af angivelig indeholdt udbytteskat i blanketordningen.

Der er truffet afgørelse om, at størstedelen af de anlagte sager forberedelsesmæssigt behandles ved Federal Court i Southern District i New York, mens et mindre antal sager behandles separat ved lokale domstole i de enkelte stater.

Sagens genstand

I de amerikanske retssager er der nedlagt påstand om tilbagebetaling af de beløb, som de pågældende pensionsplaner har modtaget i refusion af angivelig indeholdt udbytteskat. Denne påstand er også gjort gældende overfor en række personer og selskaber med tilknytning til den enkelte pensionsplan.

Tidshorisont

Der er endnu ikke truffet endelig afgørelse om, hvornår sagerne skal behandles ved de amerikanske domstole, men på nuværende tidspunkt forventes hovedforhandling i første instans dog at påbegynde i 2022 eller 2023.

Discovery

Forinden hovedforhandlingen består den juridiske proces i USA hovedsagelig af såkaldt discovery. Discovery er en proces, hvor parterne kan bede hinanden om stort set alt, hvad der er af relevant skriftligt materiale, samt bede om svar på spørgsmål om sagens faktuelle forhold.

Som en del af discovery gennemføres en række såkaldte depositions, der er en slags udenretlig vidneafhøring forud for selve hovedforhandlingen. Parterne har således lejlighed til at afhøre vidner hos hinanden, inden selve hovedforhandlingen.

Under discovery har parterne også mulighed for at inddrage ekspertvidner, som afgiver rapporter og forklaringer omkring tvisten.  

Derfor oplyser vi om udbyttesagen

Det er en saglig – og vigtig – opgave for en forvaltningsmyndighed at informere offentligheden om sit arbejde. Skatteforvaltningen har derfor - i det omfang det er muligt inden for rammerne af forvaltningens tavshedspligt - en opgave med at informere offentligheden om forhold af samfundsmæssig betydning inden for sit ressort.

Dette gælder også i forhold til udbyttesagskomplekset. Derfor har Skatteforvaltningen præsenteret sagen, så interesserede kan søge viden og information om sagskomplekset. Siderne om udbyttesagen indeholder information, som Skatteforvaltningen i forskellige sammenhænge har vurderet kan videregives til offentligheden, og som derfor allerede eksisterer i det offentlige rum.