Danskerne bliver bedre til at betale korrekt skat

Alle skatteydere modtager hvert år en årsopgørelse. Det er en oversigt over skatteyderens indkomstgrundlag, fradrag og samlede skattebetaling. Det fremgår af årsopgørelsen, om skatteborgerne har betalt for meget eller for lidt i skat i det forgangne år. Har man betalt for lidt i skat, skal man betale restskat. Har man betalt for meget, får man overskydende skat udbetalt.

Siden 2015 er borgerne blevet bedre til at betale den korrekte skat. I 2015 udgjorde summen af den samlede restskat og den samlede overskydende skat for borgere med enkle skatteforhold fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere over 22 mia. kr. I 2018 og 2019 var det beløb faldet til omtrent 18 mia. kr. Det er et fald på mere end 4 mia. kr., jf. tabel 3 og boks 1.

Tabel 3: Restskat og overskydende skat i alt, 2015 - 2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Samlet beløb i restskat og overskydende skat (mia. kr.)

22,4

20,2

19,1

18,2

18,2

Forskudsopgørelsen er borgerens skattebudget for det kommende år. Gennem vejledningsindsatser gør Skattestyrelsen løbende borgerne opmærksomme på vigtigheden af at tilpasse forskudsopgørelsen, når der sker ændringer i deres skatteforhold. Samtidig har Skattestyrelsen fokus på at gøre det nemt at kunne tilpasse forskudsopgørelsen på skat.dk. I temadelen i denne publikation sættes der yderligere fokus på danskernes brug af forskudsopgørelsen.

Borgernes gennemsnitlige restskattebetaling og udbetaling af overskydende skat er tilsvarende faldet i perioden fra 2015 til 2019.

I 2015 var den gennemsnitlige restskattebetaling på 6.168 kr., mens den i 2019 var på 4.021 kr. Dermed er den enkelte skatteborgers restskat i gennemsnit faldet med mere end 2.100 kr. over fem år. Alene i perioden fra 2018 til 2019 er den gennemsnitlige restskattebetaling faldet med over 1.000 kr., jf. tabel 4.

Den gennemsnitlige udbetaling af overskydende skat er faldet med mere end 1.000 kr. pr. borger i perioden fra 2015 til 2019. I 2015 var det gennemsnitlige beløb således på 5.483 kr., mens det var 4.408 kr. i 2019. Trods den faldende tendens over tid ses en mindre stigning på 145 kr. i den gennemsnitlige overskydende skat fra 2018 til 2019, jf. tabel 4.

Tabel 4: Restskat og overskydende skat (gennemsnitligt beløb, kr.), 2015 - 2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Restskat

6.168

5.341

5.138

5.061

4.021

Overskydende skat

5.483

4.955

4.592

4.263

4.408

En af årsagerne til den stigende præcision i danskernes skattebetaling er, at flere og flere skatteoplysninger indberettes automatisk fra tredjeparter såsom arbejdsgivere, banker og pensionskasser. I langt de fleste tilfælde er det således yderst begrænset, hvad den enkelte borger skal foretage af ændringer.

Derudover er den stigende præcision i borgernes skattebetaling et resultat af Skattestyrelsens øgede fokus på at vejlede borgerne og forbedre forskudsopgørelsen og de oplysninger, som indberettes. Det indebærer også udviklingen af digitale hjælpe- og kontrolværktøjer, der forhindrer fejlindtastninger eller forsøg på snyd.

Boks 1. Sådan er tallene for restskat og overskydende skat opgjort

Alle tal og data, der danner grundlag for analysen om danskernes restskat og overskydende skat, er indhentet fra borgere med enkle skatteforhold, fx lønmodtagere, pensionister og SU-modtagere, i perioden 2015-2019. Borgere med mere komplicerede skatteforhold, fx selvstændige erhvervsdrivende og borgere med udlandsforhold, indgår ikke i analysen.

Alle oplysninger for 2015 til 2018 er indhentet med 30. april som skæringsdato i året efter det indkomstår, som tallene vedrører. Alle oplysninger for 2019 er indhentet med 1. september 2020 som skæringsdato. Under COVID-19 blev borgerens frist for at ændre i årsopgørelsen rykket til 1. september.

Alle beløb er omregnet til 2020-niveau for at sikre sammenlignelighed årene imellem.

Årsopgørelsen er dynamisk, da det er muligt at foretage ændringer tre år tilbage i tiden.