Flere små og mellemstore selskaber fravælger revision

Små og mellemstore selskaber er som udgangspunkt pålagt at få deres årsregnskab revideret af en godkendt revisor. Over halvdelen af disse selskaber var i 2019 ejet af en eller flere hovedaktionærer, jf. figur 6. Hovedaktionærer vil som nævnt ovenfor ofte være tæt på ledelsen og dermed have indflydelse på selskabets endelige beslutninger.

I nogle tilfælde kan selskaber beslutte at fravælge revision af årsregnskabet, jf. boks 6. Siden 2014 har en stigende andel af små og mellemstore selskaber fravalgt revision af årsregnskabet. I 2014 fik 64 pct. af selskaberne revideret deres årsregnskab, mens andelen var faldet til 40 pct. i 2019, jf. figur 10.

Mange selskaber, der fravælger revision, beholder imidlertid fortsat revisorhjælp. Selskaber får blandt andet hjælp til gennemsyn af årsregnskabet og til at opstille årsregnskabet korrekt. I 2014 fik 22 pct. af selskaberne anden revisorhjælp til årsregnskabet, mens andelen var steget til 37 pct. i 2019.

Fravælger et selskab revisorhjælp helt, skal det selv sørge for årsregnskabet. I perioden fra 2014 til 2019 steg andelen af selskaber uden revisorhjælp fra 14 pct. til 23 pct.

Figur 10. Udviklingen i små og mellemstore selskaber med revision, anden revisorhjælp eller ingen revision eller hjælp, 2014-2019

Anm.: Figuren indeholder udviklingen for de små og mellemstore selskaber i regnskabsklasse B. Der kan forekomme summer forskellig fra 100 på grund af afrundinger. Kilde: Skattestyrelsen.

 

Boks 6. Fravalg af revision

Efter reglerne i årsregnskabslovens § 135 kan selskaber i regnskabsklasse B (defineret som små selskaber med begrænset hæftelse, som fx anparts- og aktieselskaber) fravælge revision, hvis de i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overstiger to af følgende tre størrelsesgrænser: Balancesum på 4 mio. kr., nettoomsætning på 8 mio. kr. og gennemsnitligt antal ansatte på 12.