Hovedaktionærer optager lån i selskabet uden korrekt beskatning

Skattestyrelsen kontrollerer selskabers lån til hovedaktionærer – også kaldet aktionærlån. Aktionærlån betragtes som en hævning, der bliver beskattet efter samme regler som løn og udbytte.

Skattestyrelsen kontrollerer, om der er betalt den korrekte skat af aktionærlånene. Fra 2018 til 2020 har Skattestyrelsen identificeret i alt 557 hovedaktionærer, som har optaget aktionærlån i eget selskab, men ikke betalt den korrekte skat af lånet.

Hovedaktionærerne har efterfølgende modtaget skatteopkrævninger for et samlet beløb på knap 100 mio. kr., jf. figur 13.

Figur 13. Hovedaktionærer med forkert indbetalt skat af aktionærlån, 2018-2020

Anm.: I tallene indgår kontroltal fra kontrolprojekterne om hovedaktionærer og deres selskaber samt revisors medvirken til regelefterlevelsen. Kilde: Skattestyrelsen.

Antallet af sager har i perioden fra 2018 til 2020 været faldende, mens det gennemsnitlige provenu i de enkelte sager er steget fra knap 140.000 kr. pr. sag til 250.000 kr. pr. sag. En af forklaringerne herpå er, at Skattestyrelsen er blevet bedre til at udvælge de rigtige sager til kontrol.

Skattestyrelsens kontrolindsats i 2020 resulterede i fund af 116 hovedaktionærer, som havde optaget et aktionærlån uden den korrekte beskatning og efterfølgende modtog skatteopkrævninger på samlet 29 mio. kr., jf. figur 13.

Skattestyrelsen har fortsat fokus på aktionærlån og kontrollerer, om selskaberne betaler den korrekte skat, når de giver lån til en af deres hovedaktionærer.