Nøgletal

Skatteprovenu fra selskaber runder 350 mia. kr.

Selskaber i Danmark indbetaler hvert år en række forskellige skatter og afgifter til den danske stat. Det gælder blandt andet moms, lønsumsafgift og selskabsskat, jf. boks 1. Tilsammen udgør selskabernes skattebetaling omkring en tredjedel af det samlede skatte- og afgiftsprovenu på godt 1.100 mia. kr.

I 2019 udgjorde skatte- og afgiftsprovenuet indbetalt af selskaberne 351 mia. kr. Siden 2015 er provenuet fra selskaberne dermed steget med over 13 pct. fra knap 310 mia. kr., jf. figur 1.Stigningen skal ses i lyset af den generelle udvikling i samfundsøkonomien i samme periode, hvor BNP er steget med 14 pct.1

På grund af de seneste års økonomiske udvikling under nedlukningen grundet COVID-19 vil der ikke kunne observeres den samme stigning i 2020. Det skyldes, at når erhvervslivet rammes af et uventet stød som COVID-19, vil det afspejle sig i skatte- og afgifts- provenuet. Nøgletallene for 2020 vil fremgå af næste udgave af Selskabernes skattebetaling.

Figur 1. Udvikling i provenu fra skatter og afgifter, 2015-2019

Kilde: Skattestyrelsen

Langt størstedelen af moms og afgifter betales af forbrugerne i tilknytning til køb af varer og ydelser, men indbetales til Skattestyrelsen af selskaberne. Dette sker sammen med de afgifter, som er pålagt selskabernes produktion. I tillæg hertil står selskaberne for indberetning og skatteindbetaling af en stor del af skatten af privatpersoners samlede lønninger til Skattestyrelsen.

Det samlede skatte- og afgiftsprovenu fra selskaberne udgøres af moms og lønsumsafgift, afgifter samt selskabsskat. Nogle selskaber er momspligtige, mens andre skal betale lønsumsafgift. De momspligtige selskaber skal opkræve og indbetale moms af deres salg. Selskaber, der sælger momsfri ydelser, som fx aviser, taxakørsel, finansielle og sundhedsydelser, betaler i stedet lønsumsafgift.

Med knap 209 mia. kr. udgjorde moms og lønsumsafgifter langt den største andel af det samlede skatte- og afgiftsprovenu fra selskaberne i 2019, jf. tabel 1. Siden 2015 er provenuet herfra steget med 18 pct. og dermed mere end det samlede provenu.

Tabel 1. Samlet skatte- og afgiftsprovenu for selskaber, 2015-2019

 

2015

2016

2017

2018

2019

Samlet provenu

mia. kr. (løbende priser)

309,9

316,1

336,0

336,8

351,4

Moms og lønsumsafgifter

176,7

185,1

193,4

203,7

208,7

Afgifter

71,3

67,3

68,7

69,7

68,8

Selskabsskat

61,9

63,8

73,9

63,4

73,9

Anm.: Selskabsskatter omfatter selskabsskat og kulbrinteskat. Refusion af energiafgifter er fratrukket i det samlede afgiftsprovenu. Selskabsskattesatsen udgjorde 23,5 pct. for 2015 og 22 pct. for de øvrige år. Tallene er opgjort i juni 2021, og der kan forekomme ændringer ift. tidligere offentliggjorte tal. Ændringerne skyldes den løbende angivelse og kontrol. Der kan forekomme afrundingsdifferencer
Kilde: Skattestyrelsen

I 2019 udgjorde provenuet fra afgifter knap 69 mia. kr., jf. tabel 1. Samlet er afgiftsprovenuet faldet med knap 3 mia. kr. siden 2015. Afgifterne udgøres særligt af punktafgifter, som er afgifter på blandt andet emballage, spiritus, tobak og spil samt miljø- og energiafgifter.

Tilsammen indbetalte selskaberne knap 74 mia. kr. i selskabsskat af deres over- skud i 2019. Siden 2015 er provenuet fra selskabsskatten steget med 19 pct., hvilket er mere end stigningen i det samlede provenu. Årene 2017 og 2019 tegner sig for historisk høje selskabsskatteprovenuer. Generelt er udsving i indbetaling af selskabsskat ikke unormalt. Det skyldes blandt andet, at den skattepligtige indkomst kan variere, fx ved udvikling i selskabernes indtjening eller som følge af in- vesteringer, afskrivninger eller underskud fra tidligere år.

Boks 1. Satser for skatter og afgifter

  • Selskabsskat – betales af selskaber med overskud. Satsen var i 2019 på 22 pct. af over- skuddet i selskabet, hvilket var samme sats som fra 2016 til 2018. I 2015 var satsen 23,5 pct.
  • Moms – betales i forbindelse med salg af varer og tjenester. Satsen udgør 25 pct. for solgte varer (salgsmoms), hvor selskabet kan fratrække den moms, selskabet selv har betalt ved køb af varer (købsmoms).
  • Lønsumsafgift – betales blandt andet af selskaber, som ikke betaler moms af deres ydelser (fx taxakørsel). Der findes i lønsumsafgiftsloven fire forskellige metoder hvor satser og af- giftsgrundlag varierer. Satsen var i 2019 på mellem 4 pct. og 15 pct. Afgiftsgrundlaget af- hænger af metode og omfatter lønsum, omsætning og/eller overskud.
  • Afgifter – indbetales af selskaber, der handler med eller forbruger en række produkter, som er afgiftsbelagte.