Aktieselskaber står for 65 pct. af skatteprovenuet

I Danmark findes der næsten 50 selskabsformer, som adskiller sig fra hinanden i forhold til blandt andet ejerform, hæftelsesforhold og kapitalkrav. Kapitalkrav dækker over det indskud, som ejer skal stille ved oprettelsen af et selskab. I denne publikation er selskaber inddelt i fire overordnede grupper:

Aktieselskaber er ofte større selskaber, da der er et kapitalkrav på 400.000 kr. Aktieselskaber kan være ejet af én eller flere fysiske eller juridiske personer eller af andre selskaber.

Anpartsselskaber er ofte mindre selskaber, da der er et kapitalkrav på 40.000 kr. Anpartsselskabet kan være ejet af én eller flere fysiske eller juridiske personer eller af andre selskaber.

Fonde og foreninger har ingen bagvedliggende ejere. I stedet ejer fonden eller foreningen selv selskabet og hæfter med den formue, som er i fonden eller foreningen.

Øvrige selskaber dækker over fx statslige eller kommunale selskaber og institutioner, som ikke nødvendigvis er omfattet af reglerne for selskabsskat. Men de kan være omfattet af fx reglerne om moms og afgifter.

I 2019 var tæt på 60 pct. af de godt 540.000 selskaber registreret som anpartsselskaber, jf. figur 2. Det store antal anpartsselskaber kan blandt andet skyldes, at kapitalkravet er lavere for denne selskabsform. Gruppen favner en stor del af mindre erhvervsdrivende inden for fx handel samt bygge- og anlægsbranchen.

Siden 2018 er antallet af anpartsselskaber steget med knap 16.000. En del af stigningen kan tilskrives en politisk aftale fra foråret 2019 om et stop for nye iværksætterselskaber, som kunne stiftes uden kapitalkrav. Som en del af aftalen blev det besluttet, at de eksisterende iværksætterselskaber senest i oktober 2021 skulle omregistreres til en anden selskabsform. Her er anpartsselskabet typisk den selskabsform, der benyttes i forbindelse med omregistreringen.

Anpartsselskaberne indbetalte knap 72 mia. kr. i skatter og afgifter i 2019. Det svarer til 20 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu fra selskaber.

Figur 2. Fordelingen af samlede antal selskaber og indbetalt skatte- og afgiftsprovenu fordelt på selskabsform, 2019

Anm.: Antallet af selskaber er opgjort som antallet af registrerede SE-numre. Det betyder, at en koncern med flere selskaber har flere SE-numre. Kilde: Skattestyrelsen.

I 2019 var den næststørste gruppe af selskaber fonde og foreninger. Denne gruppe udgjorde næsten 30 pct. af alle selskaber. Gruppen indbetalte knap 18 mia. kr. i skatter og afgifter, hvilket udgjorde 5 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu fra selskaber, jf. figur 2.

Aktieselskaber udgjorde med 7 pct. den tredjestørste selskabsgruppe. Men aktie- selskaberne har med knap 229 mia. kr. indbetalt størstedelen af det samlede skatte- og afgiftsprovenu fra selskaberne i 2019, jf. figur 2. Det svarer til 65 pct. af det samlede provenu fra selskaber i 2019.

Når aktieselskaberne står for en forholdsvis stor andel af det samlede provenu og den største indbetaling pr. selskab, skyldes det, at der i denne gruppe findes nogle af de største koncerner i Danmark med en høj omsætning og overskud.

Øvrige selskaber er den mindste gruppe af selskaber og dækker over eksempelvis fælleskommunale forsyningsselskaber. I 2019 udgjorde denne gruppe knap 6 pct. af alle selskaber og bidrog med godt 33 mia. kr., jf. figur 2. Det svarer til knap 10 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu fra selskaber.