Mange fejl i skelnen mellem selskabets økonomi og privatøkonomi

Undersøgelsen af regelefterlevelsen for perioden 2011 til 2018 viser særligt tre hyppige fejltyper, som de små og mellemstore selskaber begår, jf. tabel 3. Fælles for de typiske fejl er, at de sker i grænselandet mellem selskabets økonomi og hovedaktionærernes privatøkonomi. I temadelen i denne publikation bliver de sær- lige udfordringer for hovedaktionærer gennemgået.

En hyppig fejltype hos selskaberne relaterer sig til beskatningen af udbytte for hovedaktionærer. Knap 13 pct. af selskaberne har begået denne type af fejl, jf. tabel 3.

Fejlen omfatter alle former for selskabsbetalte udgifter og formuedispositioner i et selskab, hvor overdragelsen af aktiver til hovedaktionærer er skjult for Skatte- styrelsen – også kaldet maskeret udlodning.

Hovedaktionæren bliver beskattet af de overdragede aktiver. Fx har et selskab købt en bil, som senere er blevet solgt. Salget er ikke indtægtsført i selskabet, men anses derimod for at være tilgået en hovedaktionær. Derfor skal hovedaktionæren beskattes af beløbet fra salget. I et andet tilfælde har et selskab købt en kunstgenstand, som sidenhen er overdraget til hovedaktionæren. Her bliver hovedaktionæren beskattet af værdien af det overdragede aktiv.

Tabel 3. Hyppige fejltyper begået af små og mellemstore selskaber, 2011-2018

Fejltyper

Andel med fejl (gennemsnit, 2011-2018)

Yderligere udbytte – hovedaktionærbeskatning

12,5 pct.

Yderligere udbytte - private udgifter

11,5 pct.

Ikke fradragsberettigede udgifter

8,7 pct.

Anm.: Grundet afskaffelsen af bagatelgrænsen er flere fejl medtaget i 2018 end for andre år. Kilde: Skattestyrelsen.

En anden hyppig fejl vedrører private udgifter, hvor godt 11 pct. af selskaberne begår fejl, jf. tabel 3. Fejltypen omfatter private udgifter, der fejlagtigt er fratrukket i selskabet som erhvervsmæssige udgifter. Fx har selskaber betalt for en hovedaktionærs rejseudgifter, elektronisk udstyr eller restaurantbesøg, som havde karak- ter af private udgifter. Derfor blev hovedaktionæren beskattet, som var der tale om udbetalt udbytte.

Ikke fradragsberettigede udgifter udgør en tredje fejltype. Næsten 9 pct. af selskaberne begår denne type fejl, jf. tabel 3. Det kan være udgifter, der ikke kan dokumenteres tilstrækkeligt, eller som ikke er afholdt for at erhverve, sikre eller vedlige- holde indkomsten i selskabet. Fx har et selskab fratrukket udgifter til blandt andet varekøb uden at kunne fremlægge dokumentation for udgifterne.