Størstedelen af små og mellemstore selskaber begår fejl i skattebetalingen

Små og mellemstore selskaber begår ofte fejl ved angivelsen af skatteoplysninger. Det viser Skattestyrelsens undersøgelser af regelefterlevelsen blandt de små og mellemstore selskaber med under 250 ansatte. I opgørelsen indgår ikke store selskaber, jf. boks 2.

Formålet med undersøgelserne er at give et billede af selskabers evne og vilje til at efterleve skattereglerne. Samtidig opnår Skattestyrelsen viden om udfordringer, risici og tendenser, som kan danne grundlag for en målrettet vejlednings- og kontrolindsats over for selskaberne.

I undersøgelserne af selskabernes regelefterlevelse inddeler Skattestyrelsen fejl i to typer: Simple fejl og grove fejl. Simple fejl begås uagtsomt og kan fx skyldes misforståelser. Grove fejl begås groft uagtsomt eller forsætligt og kan være strafbare.

I den seneste undersøgelse af selskabernes efterlevelse af skattereglerne er retningslinjerne for sagstilskæring ændret, så der ikke længere opereres med en bagatelgrænse for fejl. Det betyder, at flere fejl afdækkes i undersøgelsen, jf. boks 3.

Skattestyrelsens undersøgelser fra perioden 2009 til 2018 viser en stigende tendens til, at de små og mellemstore selskaber begår fejl i deres skatteoplysninger. Alene fra 2015 til 2018 er andelen steget fra 51 pct. til 62 pct., jf. figur 3.

Lidt over en tredjedel af stigningen i den opgjorte fejlprocent fra 2015 til 2018 kan efter Skattestyrelsens vurdering forklares med afskaffelsen af bagatelgrænsen. Dermed er der en stigende tendens til, at selskaberne begår fejl med indberetningen af skat udover fejlene som følge af ændringen i bagatelgrænsen.

Figur 3. Små og mellemstore selskabers efterlevelse af skattereglerne, 2009-2018

Anm.: Den stiplede linje illustrerer, at der fra 2018 ikke længere opereres med en bagatelgrænse for fejl. Kilde: Skattestyrelsen.

I 2018 begik 51 pct. af selskaberne simple fejl, mens 11 pct. af selskaberne begik grove fejl, hvilket er en stigning siden 2015, jf. figur 3. En del af stigningen kan skyldes, at selskaberne ikke i samme omfang som tidligere får hjælp fra revisorer.

Dette uddybes i temaafsnittet, hvor der er fokus på hovedaktionærer i små og mellemstore selskaber.

Selvom omfanget af fejl har været stigende, så udgør skatteværdien af de begåede fejl ikke en stigende andel af det samlede provenu. Det skyldes især, at der beløbsmæssigt i høj grad er tale om mindre fejl.

Boks 2. Sådan måler Skattestyrelsen små og mellemstore selskabers regelefterlevelse

Små og mellemstore selskabers regelefterlevelse måles ved at kontrollere en tilfældigt udvalgt stikprøve af selskaber. Stikprøven udvælges, så den udgør et repræsentativt udsnit af små og mellemstore selskaber med en omsætning op til 500 mio. kr. og under 250 ansatte. Undersøgelsen omfatter skat og moms, men afdækker ikke told og afgifter.

På grund af kompleksiteten i store selskaber med mere end 250 ansatte gennemføres der ikke de samme regelefterlevelsesundersøgelser af disse. Dog samler Skattestyrelsen viden om store selskaber gennem blandt andet målrettede kontroller og international udveksling af oplysninger.

Ved hver kontrol foretages en grundig gennemgang af alle selskabernes skattemæssige forhold. Blandt alle kontrollerede selskaber, som er momsregistrerede, er der tillige foretaget en kontrol af selskabets momsforhold. Som hovedregel har Skattestyrelsen ved kontrollen aflagt selskabet et på forhånd aftalt besøg. I hvert tilfælde, hvor der ikke er selvangivet korrekt, registreres de for- skellige typer af fejl, og den samlede ændring af beskatningsgrundlaget opgøres. For hvert selskab vurderes viljen og evnen til at angive korrekt baseret på antallet og karakteren af fejl.

En bestemt fejltype kan godt være vurderet som grov i et selskab, men som simpel i et andet. I vurderingen indgår blandt andet størrelsen på den samlede regulering, antallet af fejl for samme fejltype, samt hvorvidt fejlen er enkeltstående eller begået gentagne gange over årene.

Undersøgelser af regelefterlevelsen giver Skattestyrelsen indblik i, hvilke fejltyper der er hyppigst, og hvilke forhold der karakteriserer selskaber, der begår henholdsvis simple og grove fejl. Målingerne af regelefterlevelsen er en vigtig del af grundlaget for, at Skattestyrelsen løbende kan tilrettelægge sit arbejde efter risiko og væsentlighed.

Boks 3. Bagatelgrænse

Skattestyrelsen har tidligere opereret med en bagatelgrænse på 4.000 kr. for skat og 2.500 for moms. I 2016 blev retningslinjerne for sagstilskæring i forbindelse med Skattestyrelsens kontrolarbejde ændret. Det betød, at det ikke længere var muligt at fastsætte en beløbsgrænse for, hvornår en sag blev registret med fejl.

For Skattestyrelsens stikprøveundersøgelser af små og mellemstore selskaber betød ændringen, at man ikke længere opererede med de hidtidige bagatelgrænser. 2018-undersøgelsen vil således kunne sammenlignes med fremtidige undersøgelser uden videre, mens det er nødvendigt at korrigere for bagatelgrænsen i sammenligningen med tidligere undersøgelser.