40 pct. af provenuet indbetales af én branche

I 2019 var der godt 540.000 selskaber i Danmark. Selskaberne fordeler sig på en række forskellige brancher. Den største branche målt på provenu er handel og transport, som inkluderer alle detailbutikker og restauranter samt erhvervsservice, som inkluderer serviceerhverv lige fra rengøring til advokatvirksomhed.

Handel- og transportbranchen består af knap 75.000 selskaber, som tilsammen indbetalte knap 141 mia. kr. i skatter og afgifter i 2019. Det svarer til 40 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu fra selskaberne. Samtidig er handel og transport sammen med industri samt finans og forsikring de brancher, som indbetaler det højeste gennemsnitlige provenu pr. selskab med omkring 2 mio. kr., jf. tabel 2.

Selvom industribranchen kun består af knap 22.000 selskaber, bidrager selskaberne med 43 mia. kr. Det svarer til over 12 pct. af det samlede provenu fra selskaberne, jf. tabel 2.  

I branchen kultur, fritid og anden service findes flest selskaber, men relativt færre betaler skatter og afgifter. Derfor kommer det mindste bidrag til skatte- og afgifts- provenuet herfra, jf. tabel 2.

Tabel 2. Nøgletal for skatte- og afgiftsprovenuet fordelt på brancher, 2019

 

Samlet provenu

(mia. kr.)

 

Antal selskaber

Gennemsnit- ligt provenu pr. selskab (tusinde kr.)

 

Handel og transport mv.

 

140,6

 

73.541

 

1.911,2

Erhvervsservice

44,6

53.367

835,6

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed

43,4

21.820

1.987,7

Øvrig finansiering og forsikring

36,1

20.798

1.736,2

Bygge og anlæg

23,0

27.947

823,1

Holdingselskaber

18,7

82.938

225,4

Information og kommunikation

18,5

22.813

810,1

Ejendomshandel og udlejning

8,1

49.702

163,2

Offentlig administration, undervisning og sundhed

7,3

24.325

301,6

Kultur, fritid og anden service

6,5

123.359

52,8

Uoplyst aktivitet

3,7

34.287

108,6

Landbrug, skovbrug og fiskeri

0,9

5.504

161,2

Samlet

351,4

540.401

650,2

Anm.: Holdingselskaber er vist i en separat kategori, idet der i denne gruppe kan være datterselskaber, som har aktiviteter i forskellige brancher. Handel og transport mv. dækker også over hoteller og restauranter. Offentlige selskaber og private aktører på velfærdsområder falder under branchekateorien for offentlig administration, undervisning og sundhed. Kilde: Skattestyrelsen.