Over 230 mia. kr. i moms og lønsumsafgift

Provenuet fra moms og lønsumsafgift udgjorde den største andel af det samlede provenu fra virksomheder i perioden fra 2015 til 2019, jf. figur 2. I 2019 indbetalte virksomheder mere end 230 mia. kr. i moms og lønsumsafgift, hvilket er en stigning på knap 6 mia. kr. i forhold til året forinden, jf. figur 2.

Moms er en afgift, som virksomheder skal opkræve af deres salg af varer og ydelser. Det er dog ikke alle virksomheder, der er momspligtige, og det er ikke al salg, der er momspligtigt. Virksomheder, der sælger visse former for ydelser, fx den finansielle sektor, dagblade og taxakørsel, er fritaget for moms. De skal derimod som regel betale lønsumsafgift. Lønsumsafgift betales som en andel af virksomhedens samlede lønudgifter, omsætning og/eller overskud.

Langt størstedelen af afgifter og moms betales af forbrugerne, når de køber varer og ydelser. Det er dog virksomhedernes ansvar efterfølgende at indbetale moms og afgifter til Skattestyrelsen.

Provenuet fra selskabsskat er steget fra godt 63 mia. kr. i 2018 til knap 74 mia. kr. i 2019. Stigningen udgør over halvdelen af den samlede stigning i provenuet fra virksomhederne. Provenuet fra personskat af overskud fra selvstændigt erhvervsdrivende er samtidig steget fra 30 mia. kr. i 2018 til knap 34 mia. kr. i 2019, mens virksomheders afgiftsbetalinger har været på et stabilt niveau fra 2015 til 2019, jf. figur 2.

Figur 2. Udvikling i provenu fra skatter og afgifter, 2015-2019

Anm.: 1)  Provenuet fra personskat af overskud fra selvstændigt erhvervsdrivende er opgjort som et skøn på 40 pct. af virksomhedens skattemæssige resultat. 2) Selskabsskatter omfatter selskabsskat og kulbrinteskat. Selskabsskattesatsen udgjorde 24,5 pct. for 2014, 23,5 pct. for 2015 og 22 pct. for de øvrige år. 3) Refusion af energiafgifter er fratrukket i det samlede afgiftsprovenu. Tallene er opgjort 30. juni 2021. Der kan forekomme afrundingsdifferencer.