Flere former for selvstændigt erhvervsdrivende

Nye virksomheder skal vælge virksomhedsform. Valget af virksomhedsform for selvstændigt erhvervsdrivende afhænger i første omgang af, hvorvidt den forventede momspligtige omsætning for virksomheden vil være over eller under 50.000 kr. årligt.

I 2020 udgjorde nystartede selvstændigt erhvervsdrivende ca. 45 pct af de i alt ca. 80.000 nystartede virksomheder.

I denne publikation er selvstændigt erhvervsdrivende grupperet i tre virksomhedsformer. Fælles for alle tre former er, at der ikke er et kapitalkrav. Dog hæfter ejeren eller ejerne personligt og ubegrænset for hele virksomhedens gæld.

  • En enkeltmandsvirksomhed er en personligt ejet virksomhed med kun én ejer, som hæfter personligt for virksomheden. En enkeltmandsvirksomhed skal registreres for fx moms eller lønsumsafgift.
  • En personligt ejet mindre virksomhed er typisk deltids- eller fritidsbeskæftigelse med overskud for øje. Virksomhedstypen er kun mulig, hvis den momspligtige omsætning forventes at være mindre end 50.000 kr.

  • Et interessentskab er ejet af mindst to ejere, som kaldes interessenter. De kan være fysiske personer og juridiske personer, fx et selskab. Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk.

Fra 2015 til 2020 steg antallet af nystartede selvstændigt erhvervsdrivende fra ca. 26.000 til godt 35.000. Hovedparten af de nystartede selvstændigt erhvervsdrivende er registreret som enkeltmandsvirksomheder. Dog er andelen af nystartede enkeltmandsvirksomheder faldet fra 71 pct. i 2015 til 68 pct. i 2020, jf. figur 8.

Figur 8. Andel af nystartede selvstændigt erhvervsdrivende fordelt på virksomhedsform, 2015-2020

Anm.: 1) Efter implementering af den nye virksomhedsform personligt ejet mindre virksomheder kunne enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber skifte virksomhedsform med tilbagevirkende kraft. Derfor rækker data for personligt ejet mindre virksomhed længere tilbage end 2014. 2) Det er ikke registreringen eller virksomhedsformen, der skatteretligt er afgørende for om en person anses som værende selvstændigt erhvervsdrivende.