Nøgletal

Virksomheder har indbetalt over 400 mia. kr. i skatter og afgifter

Skatter og afgifter indbetalt af virksomheder udgør en stor indtægtskilde for den danske stat. Det gælder fx moms, lønsumsafgift, selskabsskat og personskat af overskud fra selvstændigt erhvervsdrivende.

I 2019 indbetalte virksomheder godt 406 mia. kr. i skatter og afgifter, jf. figur 1. Det er en stigning på 5 pct. i forhold til 2018, og svarer til 37 pct. af det samlede skatte- og afgiftsprovenu i Danmark på knap 1.100 mia. kr.

Fra 2015 til 2019 er skatte- og afgiftsprovenuet steget med 49 mia. kr., jf. figur 1. Stigningen kan ses i lyset af den generelle prisudvikling og den økonomiske udvikling. I perioder med økonomisk fremgang i samfundet, producerer og sælger virksomheder flere varer. På den måde øges virksomhedernes skatte- og afgiftsindbetalinger.

Figur 1. Udvikling i virksomhedernes skatte- og afgiftsprovenu, 2015-2019

 

Boks 1. Satser for skatter og afgifter

Selskabsskat: Satsen var i 2019 på 22 pct. af overskuddet i selskabet.

Personskat af overskud: Selvstændigt erhvervsdrivende (ejerne) skal som udgangspunkt betale skat af virksomhedens nettoresultat, hvor satsen afhænger af personlige skatteforhold. I tillæg kan selvstændigt erhvervsdrivende vælge at anvende virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen, der giver skattemæssige vilkår, som til en vis grad kan sidestilles med selskabernes.

Momssatsen udgør 25 pct. af værdien af de solgte varer (salgsmoms), hvor virksomheden kan fratrække den moms, virksomheden selv har betalt ved køb af varer (købsmoms).

Lønsumsafgift: Der findes i lønsumsafgiftsloven fire forskellige metoder, hvor satser og afgifts-grundlag varierer. Satsen var i 2019 på mellem 3,54 pct. og 15 pct. Afgiftsgrundlaget afhænger af metode og omfatter lønsum, omsætning og/eller overskud.

Afgifter: Indbetales af virksomheder, der handler med eller forbruger en række produkter, som er afgiftsbelagte. Afgiftssatsen og -grundlaget varierer mellem forskellige typer af afgifter.