87 pct. af provenuet kommer fra selskaber

I Danmark var der mere end 910.000 registrerede virksomheder i 2019. Det er 10.000 flere end i 2018. Virksomhederne varierer både i størrelse og driftsform. Nogle er små selvstændigt erhvervsdrivende, mens andre er store multinationale selskaber. I denne publikation er virksomhederne grupperet i to ejerformer:

  • Selskaber dækker over den type virksomhed, hvor ejerne fx ejer anparter eller aktier i selskabet. Typiske eksempler på selskaber er aktie- og anpartsselskaber, men betegnelsen dækker også over fonde og foreninger mv. 
  • Selvstændigt erhvervsdrivende dækker over alle de driftsformer, hvor ejeren hæfter personligt. Det kan være enkeltmandsvirksomheder, som fx en tømrermester eller en frisør.

Hovedparten af selskaberne er registreret som anpartsselskaber. Anpartsselskaber er ofte mindre selskaber, da der i forbindelse med etableringen af selskabet er et kapitalkrav på 40.000 kr. Aktieselskaber er derimod typisk større selskaber, da der er et kapitalkrav på 400.000 kr. For en uddybende gennemgang af de særlige forhold, som knytter sig til selskaber, kan der henvises til publikationen Selskabernes skattebetaling.

Selvstændigt erhvervsdrivende er typisk enkelte personer, der ejer og driver en virksomhed alene eller med få ansatte. Mange selvstændigt erhvervsdrivende driver ofte virksomhed, der knytter sig til serviceerhverv, såsom håndværksvirksomhed og detailhandel. I temaet i denne publikation rettes fokus mod nystartede selvstændigt erhvervsdrivende.

I Danmark er der flere selskaber end selvstændigt erhvervsdrivende, jf. figur 3. Størstedelen af virksomhedernes skatte- og afgiftsprovenu indbetales af selskaber, der i 2019 stod for hele 87 pct. af det samlede provenu fra virksomheder.

I 2019 indbetalte selskaber over 350 mia. kr. i skatter og afgifter, mens selvstændigt erhvervsdrivende indbetalte godt 54 mia. kr., jf. figur 3.

Figur 3. Antal virksomheder og skatte- og afgiftsprovenu fordelt på ejerform, 2019

Anm.: 1) Provenuet for gruppen af selvstændigt erhvervsdrivende omfatter både selvstændige erhvervsvirksomheder med SE-numre og dem uden SE-numre, såsom mindre udlejningsvirksomheder.

Selskaber betaler selskabsskat, som betales af selskabernes skattepligtige overskud. I 2019 indbetalte selskaber knap 74 mia. kr. i selskabsskat, jf. tabel 1.

Selskaber betaler også en række afgifter. Det gælder blandt andet punktafgifter som fx chokoladeafgift, tobaksafgifter samt emballage- og elafgifter. I 2019 indbetalte selskaber knap 69 mia. kr. i afgifter og knap 209 mia. kr. i moms og lønsumsafgift, jf. tabel 1.

Selvstændigt erhvervsdrivende indbetaler primært personskat af overskud samt moms og lønsumsafgift. I 2019 indbetalte selvstændigt erhvervsdrivende knap 34 mia. kr. i personskat af overskud og knap 23 mia. kr. i afgifter, jf. tabel 1.

Selvstændigt erhvervsdrivende betaler ofte færre afgifter end selskaber, da de typisk er servicevirksomheder, hvis ydelser ikke i samme omfang er afgiftsbelagt.

Tabel 1. Samlet skatte- og afgiftsprovenu fordelt på ejerform og skatte- og afgiftstyper, 2019

Mia. kr. (løbende priser)

Selskaber

Selvstændigt erhvervsdrivende

Samlet

Selskabsskat

73,9

0

73,9

Personskat af overskud

0

33,6

33,6

Moms og lønsumsafgift

208,7

22,8

231,5

Afgifter

68,8

-2,0

66,8

Samlet

351,4

54,4

405,8

Anm.: 1) For selvstændigt erhvervsdrivende er provenuet for personskat af overskud opgjort som et skøn på 40 pct. af virksomhedens skattemæssige resultat. 2) Det samlede provenu for ”afgifter” ved selvstændigt erhvervsdrivende er negativt, fordi de selvstændigt erhvervsdrivende samlet set har modtaget mere i refusion af elafgifter og andre energiafgifter, end de har betalt i punktafgifter. 3) For selskaber inkluderer tabellen det samlede skatteprovenu indbetalt af aktie- og anpartsselskaber, fonde og foreninger samt øvrige selskaber. Selskabsskatter omfatter selskabsskat og kulbrinteskat. Refusion af energiafgifter er fratrukket i det samlede afgiftsprovenu. 4) Der kan forekomme afrundingsdifferencer.

Boks 2: Sådan er tallene opgjort

Alle tal og data, der danner grundlag for analysen om virksomhedernes samlede skatte- og afgiftsprovenu, er baseret på virksomhedernes angivelser i perioden 2015-2019.

Alle oplysninger er opgjort den 30. juni 2021, og der kan forekomme ændringer, da virksomhederne og Skatteforvaltningen har mulighed for at foretage ændringer tre år tilbage i tiden. Hertil kommer de transaktioner, som er omfattet af den forlængede ligningsfrist, som betyder, at der kan ske ændringer seks år tilbage i tid.

Normalt er det muligt at opgøre det samlede skatte og afgiftsprovenu godt 11 måneder efter regnskabsåret. For denne publikation betyder det, at data om virksomhedernes skatte- og afgiftsindbetalinger 2019 ville være tilgængelige i november/december 2020. Men på grund af nedlukningen, har virksomhederne fået udskudt fristerne for angivelse af moms og skat, hvorfor data for 2019 først har været tilgængelig i juni 2021.