Selvstændigt erhvervsdrivende begår ofte fejl

Når selvstændigt erhvervsdrivende begår fejl i moms- og skatteangivelsen, kan det skyldes manglende kendskab til reglerne, manglende evne til at indberette korrekt eller simpelthen misforståelser.

Fra 2015 til 2018 er andelen af selvstændigt erhvervsdrivende med simple fejl i skatteangivelsen steget fra 53 pct. til 59 pct., og i samme periode er antallet af simple fejl i momsangivelsen steget fra 42 pct. til 52 pct, jf. figur 6.

Udviklingen fra 2015 til 2018 skal ses i lyset af afskaffelsen af bagatelgrænsen, men der er samlet tale om en stigende tendens til fejl fra 2011 og frem.

Figur 6. Udvikling i simple fejl for selvstændigt erhvervsdrivende, 2009-2018

Der er ligeledes en stigende tendens til grove fejl. Andelen af selvstændigt erhvervsdrivende, der begår grove fejl i skatteangivelsen, er steget fra 10 pct. i 2009 til 13 pct. i 2018, mens andelen for moms er steget fra 10 pct. til 15 pct. i samme periode.

Fejl i indberetning af skat

Når selvstændigt erhvervsdrivende begår fejl i skatteangivelsen, hører fejlene ofte til fejltypen private udgifter. Det omfatter udgifter af privat karakter, som er fratrukket i virksomhedens skattepligtige indkomst. Fx har en erhvervsdrivende fratrukket udgift til ægtefællens deltagelse i en studietur. I gennemsnit begik godt 23 pct. af selvstændigt erhvervsdrivende fejl i angivelsen af private udgifter i perioden fra 2011 til 2018, jf. tabel 2.

Fejltypen ikke fradragsberettigede udgifter omfatter udgifter, der ikke opfylder dokumentationskrav eller ikke kan fradrages. Fx har en virksomhed opgivet fra-drag for udokumenterede udgifter til husleje i erhvervslokaler, som ikke er i overensstemmelse med virksomhedens adresse og lejekontrakt. I gennemsnit begik knap 14 pct. af selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl i perioden 2011 til 2018, jf. tabel 2.

Tabel 2. Hyppige fejltyper i skatteangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende, 2011-2018

Fejltyper

Andel med fejl

(gennemsnit, 2011-2018)

Diverse private udgifter

23,4 pct.

Ikke fradragsberettigede udgifter

13,9 pct.

Ikke selvangivne erhvervsmæssige indtægter

10 pct.

Anm.: Grundet afskaffelsen af bagatelgrænsen er flere fejl medtaget i 2018 end for andre år.

Fejltypen ikke selvangivne erhvervsmæssige indtægter omfatter indtægter, som ikke er opgivet til Skattestyrelsen. Fx havde en udlejningsvirksomhed større indtægter fra feriehuse end opgivet. I gennemsnit begik 10 pct. af selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl i perioden 2011 til 2018, jf. tabel 2.

Fejl i angivelse af moms

Ved momsangivelsen begår selvstændigt erhvervsdrivende ofte fejl, der handler om forholdet mellem virksomhedens økonomi og ejerens privatøkonomi.

Der begås flest fejl i fejltypen diverse private udgifter. Det omfatter fejlagtigt fradrag for købsmoms af udgifter, der kvalificeres som private. Fx har en virksomhed fratrukket moms af udgifter til to iPhones, til trods for at der kun er en person i virksomheden. I gennemsnit har knap 20 pct. af selvstændigt erhvervsdrivende i perioden 2011 til 2018 begået denne fejltype, jf. tabel 3.

Tabel 3. Hyppige fejltyper i momsangivelsen for selvstændigt erhvervsdrivende, 2011-2018

Fejltyper

Andel med fejl

(gennemsnit, 2011-2018)

Diverse private udgifter

19,8 pct.

Privat andel

15,2 pct.

Manglende dokumentation for købsmomsen

8,6 pct.

Anm.: Grundet afskaffelsen af bagatelgrænsen er flere fejl medtaget i 2018 end for andre år.

Fejltypen privat andel omfatter en ændret fordeling af driftsudgifter mellem privat og erhverv. Fx har en virksomhed fratrukket udgiften til halm til halmfyret, der producerer varme til både stuehuset og driftsbygningen. I perioden fra 2011 til 2018 begik godt 15 pct. af de selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl, jf. tabel 3.

Fejltypen manglende dokumentation for købsmomsen omfatter fradrag for købsmomsen, der ikke er godkendt på grund af manglende dokumentation for udgiften. Fx har en virksomhed fratrukket moms af kursus og restaurationsydelser uden at kunne fremlægge dokumentation for, at kurset er afholdt. I gennemsnit begår mere end 8 pct. af de selvstændigt erhvervsdrivende denne type fejl, jf. tabel 3.