Momskontrol

Skattestyrelsen har de seneste tre år haft særligt fokus på virksomheder, der enten ikke angiver deres moms eller ikke angiver den korrekt. I alt har indsatsen ført til opkrævninger for ca. 270 mio. kr.

Opdateret: Oktober 2021

Skattestyrelsen opkræver knap 270 mio. kr. efter momskontroller

En af Skattestyrelsens kerneopgaver er at sikre, at virksomheder indberetter og betaler moms korrekt og rettidigt. Siden 2018 har Skattestyrelsen haft særligt fokus på danske virksomheder, der blandt andet ikke overholder momsfristerne eller ikke angiver den korrekte moms.

Det har affødt en målrettet kontrolindsats, der ligger udover den almindelige momskontrol, som Skattestyrelsen gennemfører. Indsatsen har fokus på virksomheder, der angiver ukorrekt moms i et forsøg på at omgå momsreglerne.

Samlet set har Skattestyrelsen i det konkrete kontrolprojekt foretaget mere end 4.200 kontroller siden 2018. I 3.500 af tilfældene fandt Skattestyrelsen fejl, svarende til en træfprocent på 82 pct.

Fra 2018 til 2020 har kontrolindsatsen ført til opkrævninger for ca. 270 mio. kr., jf. figur 1.

Figur 1. Opkrævninger på baggrund af kontrolindsatsen, 2018-2020, mio. kr.

Moms Fig 1
Kilde: Skattestyrelsen.

Halvdelen af sagerne kan resultere i straf

Generelt viser Skattestyrelsens kontrol med moms, at de fejl, virksomhederne begår, typisk består i mangelfuldt regnskab, bogholderi eller forkerte momsangivelser. Fejlene kan både være ubevidste fejl, som fx skyldes, at virksomhederne har misforstået reglerne, eller det kan være bevidste fejl, hvor virksomhederne overlagt prøver at undgå at angive og betale moms. 

I det konkrete kontrolprojekt finder Skattestyrelsen oftest bevidste fejl, og i halvdelen af sagerne er fejlene så alvorlige, at der enten skal udstedes en bøde, eller at sagen skal sendes videre til politiet, hvor der i yderste konsekvens kan være grundlag for en fængselsstraf. I de øvrige sager er der alene udsendt opkrævning for den manglende betaling.

Sådan udfører Skattestyrelsen kontrollerne

Moms Fig 2
Denne proces gør sig gældende i kontrolprojektet vedrørende manglende angivelse eller difference mellem angivet og beregnet moms. Kilde: Skattestyrelsen.

Skattestyrelsen ser mange fejl i momsangivelser blandt enkeltmandsvirksomheder, og netop derfor er kontrolindsatsen målrettet denne gruppe. Skattestyrelsen udsøger og udvælger virksomhederne efter risiko og væsentlighed for at rette op på så mange fejl som muligt.

Gennem de seneste år har Skattestyrelsen i større grad anvendt data til at udvikle intelligente udsøgninger, hvor risiko og væsentlighed kombineres med indsigter i virksomheders evne og vilje til at angive og betale korrekt moms og skat. Skattestyrelsen bliver derfor løbende bedre til at opdage fejl i virksomheders angivelser og betalinger.

Efter udsøgningen sammenholder Skattestyrelsen virksomhedernes regnskabsmateriale med deres angivelser for at undersøge, om virksomhederne har afregnet korrekt moms. Finder  Skattestyrelsen også fejl i skatteangivelser under kontrollerne, bliver de håndteret samtidigt. Den opkrævede skat udgør ca. 50 mio. kr. ud af de knap 270 mio. kr.