Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Kontroller

Skattestyrelsen har foretaget 21.370 kontroller, hvoraf 9.696 kontroller medførte en regulering af skatteyder.

Læs mere om kontroller

Nationalitet

Skattestyrelsen konstaterer ofte, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske.

Mere om kontrol efter nationalitet

Nettoprovenu

Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.529 mio. kr. i perioden fra 2015 til 2021.

Læs mere om kontroller

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler for at undgå social dumping.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher, fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.  

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Her på siden kan du finde viden om Skattestyrelsens indsats. Du kan finde tilsvarende viden om Arbejdstilsynets og politiets resultater på deres hjemmesider:

Politiets indsats mod social dumping

Arbejdstilsynets indsats mod social dumping

 

Skattestyrelsens indsats og resultater

Skattestyrelsens indsats i myndighedssamarbejdet mod social dumping består i at sikre regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet, og dermed forebygge, at der sker konkurrenceforvridning for regelefterlevende virksomheder. Dette sker gennem kontrolindsatser rettet mod brancher, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne anses for at være stor. Der er i myndighedssamarbejdet løbende dialog om branche- og virksomhedsudvælgelse med henblik på at sikre, at de mest risikofyldte brancher og virksomheder prioriteres højest.

Se de nyeste resultater her:

 • Ressourcer

  Bevilling afsat til fælles myndighedsindsats for ordnede forhold i Skattestyrelsen (og tidligere SKAT), 2015-2021

    2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  I alt (mio. kr.) 32,3 32,3 34,5 30,3 30,3 49,3 52,6 52,6

  Kilde: Skattestyrelsen. Det bemærkes, at der er derudover i perioden 2015-2020 prioriteret yderligere midler til indsatsen, som er finansieret inden for Skattestyrelsens egen ramme. Tallene i tabellen er PL-reguleret til 2020.

  I 2021 var den afsatte bevilling på 52,1 mio. kr. svarende til ca. 69,6 årsværk til indsatsen. Skattestyrelsen anvendte dog kun 65,8 årsværk i 2021 til den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, da det ikke var muligt at rekruttere i det omfang og tempo, som var forventet. I 2022 er bevillingen på samme niveau som i 2021, svarende til 69,6 årsværk. Indsatsen er fuldt bemandet pr. 1. januar 2022.

 • Kontroller i alt

  Skattestyrelsen definerer en kontrol af en skatte- eller afgiftsart hos en virksomhed/person (cvr-/cpr-nr.) i ét indkomstår.

  I perioden 2015-2021 har Skattestyrelsen foretaget 21.370 kontroller, hvoraf 9.696 kontroller medførte en regulering af skatteyder svarende til 45,4 pct. af de udtagne kontroller. Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.529 mio. kr. i perioden, jf. tabel nedenfor.

  Beregnet nettoprovenu betyder, at de gennemførte reguleringer, fx af den skattepligtige indkomst, er omregnet til provenu med udgangspunkt i en gennemsnitlig skatteprocent. Det faktiske provenu vil derfor kunne afvige fra det opgjorte provenu af reguleringerne. I opgørelsen er reguleringer, der medfører forhøjelser af fx den skattepligtige indkomst, fratrukket nedsættelser af fx den skattepligtige indkomst.

  Opgørelsen tager ikke hensyn til, om en forhøjelse, der medfører en skyldig skattebetaling, faktisk bliver betalt, og om en eventuel restance er inddrivelig. Opgørelsen medtager heller ikke kontrolindsatsens påvirkning af den fremadrettede adfærd og regelefterlevelse.

  Antal kontroller, træfprocent og nettoprovenu i projektet social dumping 2015–2021

   

    2015-2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt
  Antal kontroller 6.836 2.820 3.282 2.870 2.649 2.913 21.370
  Antal træf 2.346 1.231 1.525 1.426 1.438 1.730 9.696
  Træfprocent 34,3 43,7 46,5 49,7 54,4 59,4 45,4
  Provenu 407 136 190 239 242 314 1.529

  Anm.: Opgørelsesmetoden af antal kontroller og provenu, jf. tabel ovenfor, er ændret i 2015, hvorfor der ikke fremgår tal for tidligere år. Metoden, der er anvendt fra 2015, sikrer et ensartet grundlag for at sammenligne antal kontroller mv. på tværs af de enkelte kontrolaktiviteter. Tallene er opgjort den 17. januar 2022, og der kan være forskel ift. tidligere publiceret data, grundet fx efterregistreringer. Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellen. Kilde: Skattestyrelsen.

  Antallet af kontroller kan variere fra år til år. Det skyldes bl.a., at kontrollerne er påvirket af antallet af skatte- og afgiftsarter samt af antallet af virksomheder/personer i de enkelte sager. Eksempelvis kan få store sager med fastansættelse af skattepligt medføre et stort antal afsluttede kontroller bl.a. i relation til virksomhedens tilknyttede lønmodtagere.

 • Kontroller fordelt på branche

  I Skattestyrelsens arbejde med social dumping har man siden projektets start foretaget manuelle registreringer af, hvor mange virksomheder/personer der er kontrolleret mv. Det gør det muligt at opgøre tallene fordelt på brancher.

  I opgørelserne er medtaget tal fra projektets start i 2012 og frem. I perioden 2012 til og med 2021 er der i alt afsluttet 15.961 sager, og foretaget regulering i 5.427 sager jf. tabel nedenfor.

  Antal kontrollerede fordelt på hovedbrancher, 2012 – 2021

   

  2012-2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt

   

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Bygge og anlæg

  4.909

  1.049

  777

  257

  835

  406

  645

  263

  676

  303

  842

  464

  8.684

  2.742

  Service

  1.534

  264

  412

  191

  384

  151

  265

  94

  303

  97

   196

   87

  3.094

  884

  Det grønne område

  922

  257

  85

  34

  92

  44

  113

  51

  132

  80

   126

   83

  1.470

  549

  Øvrige

  1.373

  561

  258

  87

  278

  142

  260

  132

  256

  150

   288

   180

  2.713

  1.252

  I alt

  8.738

  2.131

  1.532

  569

  1.589

  743

  1.283

  540

  1.367

  630

   1.452

   814

  15.961

  5.427

  Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Antallet af sager stemmer dermed ikke overens med antallet af kontroller.

 • Sagstyper og risikoområder

  I forbindelse med kontrollerne gennemfører Skattestyrelsen ofte både regulering af indkomst og moms mv. samt ændring i registreringerne vedrørende skatte- og afgiftsmæssige forhold. Det forekommer typisk i sager, der omhandler:

  • Virksomhedsejers, selskabers eller ansattes manglende registrering og/eller angivelse herunder selvangivelse.

  • Danske virksomheders entreprisekontrakter indgået med udenlandsk registrerede enkeltmands-virksomheder uden ansatte. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om et ansættelsesforhold og ikke en entreprise. Det vurderes, om samarbejdsforholdet skal ændres fra entreprise til ansættelseslignende forhold, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde A-skat mv.

  • Entreprisekontrakter med virksomheder registreret i udlandet som på grund af kontrakten har udenlandske ansatte beskæftiget i Danmark. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om arbejdsudleje og ikke en entreprise. I disse tilfælde kontrolleres bl.a., om samarbejdsforholdet skal være omfattet af arbejdsudlejebeskatning, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde arbejdsudlejeskat mv.

  Yderligere specificering af Skattestyrelsens indsats mod social dumping, 2015 – 2021

   

  2012-2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt

  Oplysninger sendt til udlandet, antal sager

  661

  89

  97

  71

  58

  45

  1.021

  Entreprise ændret til løn/arbejdsudleje, antal sager

  656

  103

  158

  157

  210

  303

  1.587

  Ansvarssager, antal sager

  320

  132

  106

  90

  123

  142

  913

  Skattepligtsager, antal sager

  745

  131

  203

  71

  245

  300

  1.695

  Skattepligtssager, antal sager med regulering

  625

  109

  164

  69

  225

  267

  1.459

  Anm.: Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Kilde: Skattestyrelsen.

   

 • Afsluttede sager efter nationalitet

  På fællesaktionerne har Skattestyrelsen ofte konstateret, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder, eller at der er tale om udenlandske arbejdere, der er ansat hos danske virksomheder. Aktionerne omfatter derfor ofte også en kontrol af de danske virksomheders anvendelse af udenlandske ansatte eller underentreprenører.

  Derfor figurerer Danmark øverst på listen over de kontrollerede virksomheders og personers nationalitet, jf. nedenstående tabel (opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året). I 2021 er der afsluttet sager på 38 forskellige nationaliteter.

  Afsluttede sager efter nationalitet, 2012 – 2021 (antal og procent)

   

  2012-2016 2017 2018 2019 2020 2021 I alt

   

  Antal.

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Danmark

  4.827

  55

  809

  53

  842

  53

  738

  58

  734

  54

  680

  47

  8.630

  54

  Polen

  1.660

  19

  270

  18

  261

  16

  229

  18

  237

  17

  279

  19

  2.936

  18

  Letland

  106

  1

  10

  1

  11

  1

  15

  1

  10

  1

  180

  13

  332

  2

  Rumænien

  255

  3

  91

  6

  71

  4

  43

  3

  39

  3

  61

  4

  560

  3

  Slovakiet

  38

  0

  16

  1

  13

  1

  7

  1

  20

  1

  49

  3

  143

  1

  Tyskland

  399

  5

  41

  3

  37

  2

  44

  3

  50

  4

  32

  2

  603

  4

  Litauen

  421

  5

  53

  3

  47

  3

  39

  3

  52

  4

  28

  2

  640

  4

  Indien

  11

  0

  21

  1

  1

  0

  4

  0

  12

  1

  15

  1

  64

  0

  Storbritannien

  193

  2

  23

  1

  12

  1

  17

  1

  62

  5

  14

  1

  321

  2

  Bulgarien

  42

  1

  12

  1

  11

  1

  7

  1

  3

  0

  12

  1

  87

  1

  Tjekkiet

  41

  1

  6

  0

  29

  2

  23

  2

  5

  0

  12

  1

  116

  1

  Kina

  27

  0

  3

  0

  2

  0

  7

  1

  2

  0

  11

  1

  52

  0

  Norge

  6

  0

  2

  0

  5

  0

  4

  0

  3

  0

  8

  1

  28

  0

  Sverige

  70

  1

  16

  1

  20

  1

  12

  1

  12

  1

  7

  1

  137

  1

  Italien

  172

  2

  12

  1

  18

  1

  11

  1

  2

  0

  3

  0

  218

  1

  Irland

  16

  0

  25

  2

  78

  5

  4

  0

  3

  0

  3

  0

  129

  1

  Nederlandene

  89

  1

  19

  1

  5

  0

  7

  1

  3

  0

  3

  0

  126

  1

  Spanien

  13

  0

  29

  2

  9

  1

  6

  0

  38

  3

  4

  0

  99

  1

  Pakistan

  36

  0

  5

  0

  27

  2

  6

  0

  7

  0

  4

  0

  85

  1

  Øvrige

  316

  4

  71

  5

  95

  6

  64

  5

  76

  6

  47

  3

  655

  4

  I alt

  8.738

  100

  1.532

  100

  1.589

  100

  1.283

  100

  1.367

  100

  1.452

  100

  15.961

  100

  Anm.: Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året. Oversigten er sorteret efter 2021. Kilde: Skattestyrelsen.

Foto: Umit Yildirim
Foto: Umit Yildirim

Skattestyrelsens erfaringer og fremtidige initiativer

Skattestyrelsen oplever en række udfordringer med regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet. De typiske fejlkilder er således:

 • Manglende registrering for relevante pligter (skat, moms, A-skat mv.)
 • Fejl i, og manglende angivelse og betaling af, selve skatte- og afgiftskravet bl.a. omkring forhold som:
   • Manglende indeholdelse af A-skat og am-bidrag bl.a. hvor udenlandske lønmodtagere fejlagtigt betragtes som selvstændige.
   • Manglende indeholdelse af arbejdsudlejeskat og fejl i beregningsgrundlaget.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheders skattepligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheder momspligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring omvendt betalingspligt på moms (reverse charge).
   • Fejl i udenlandske medarbejderes rejse- og befordringsfradrag/skattefrie rejse og- befordringsgodtgørelse.

Skattestyrelsen har derudover initiativer på en række fokusområder, herunder:

 • Fokus på større offentlige og private anlægsarbejder, hvor der bl.a. iværksættes en tidlig vejlednings- og informationsindsats fulgt op af kontrol.
 • Fokus på transportbranchen.
 • Øget fokus på arbejdsudlejeskat.
 • Udlejning og formidling af udenlandsk arbejdskraft fra danske vikarbureauer.

Der gennemføres målrettede vejledningsinitiativer som supplement til kontrolindsatsen. Skattestyrelsen deltager også i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af manglende regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet for udenlandske virksomheder/udenlandske arbejdstagere. Dette sker gennem initiativer, der er forankret hos EU-Kommissionen, samt ved initiativer der bilateralt forsøges udviklet med relevante lande.

Baggrund for indsatsen

Den nuværende indsats mod social dumping er finansieret af midler fra finansloven for 2020 og den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold fra 2019. De samlede afsatte midler til indsatsen er foreløbigt forlænget til og med 2022.

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2022 i mio. kr.

  2019 2020 2021 2022
I alt 74,6 124,8 128,8 122,8

Anm.: Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da de finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, bortset fra de 9,1 mio. kr. i 2020, som politiet fik tildelt i forbindelse med FL20. Tallene er PL-reguleret til 2021. Kilde: Skattestyrelsen.

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet.

Ovenstående er resultat af afrapportering fra den fælles myndighedsindsats pr. 31. december 2021