Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Foto: Umit Yildirim
Foto: Umit Yildirim

Følgende er resultat af afrapportering fra den fælles myndighedsindsats pr. 30. juni 2021

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler for at undgå social dumping.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher. fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.  

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Her på siden kan du finde viden om Skattestyrelsens indsats. Du kan finde tilsvarende viden om Arbejdstilsynets og politiets resultater på deres hjemmesider:

Baggrund for indsatsen

Den nuværende indsats mod social dumping er finansieret af midler fra Finansloven (2020) og den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold (2019). De samlede afsatte midler til indsatsen er foreløbigt forlænget til og med 2022.

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2022 i mio. kr.

 

2019

2020

2021

2022

I alt

73,9

123,7

121,7

121,7

Kilde: Skattestyrelsen.
Anm.:Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da de finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, bortset fra de 9,1 mio. kr. i 2020, som politiet fik tildelt i forbindelse med FL20. Tallene er PL-reguleret til 2020.

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet.

Skattestyrelsens indsats og resultater

Skattestyrelsens indsats i myndighedssamarbejdet mod social dumping består i at sikre regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet. Dette sker gennem kontrolindsatser rettet mod brancher, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne anses for at være stor. Der er i myndighedssamarbejdet løbende dialog om branche- og virksomhedsudvælgelse med henblik på at sikre, at de mest risikofyldte brancher og virksomheder prioriteres højest.

Ressourcer

Bevilling afsat til fælles myndighedsindsats for ordnede forhold i SKAT/Skattestyrelsen, 2015-2021

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt (mio. kr.)

32,0

30,0

34,2

30,0

30,0

48,9

52,1

Kilde: Skattestyrelsen. Det bemærkes, at der er derudover i perioden 2015-2020 prioriteret yderligere midler til indsatsen, som er finansieret inden for Skattestyrelsens egen ramme. Tallene i tabellen er PL-reguleret til 2020.

Skattestyrelsen anvendte 57,3 årsværk i 2020 til den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold. Pga. COVID-19-situationen viste det sig dog ikke muligt at rekruttere i det omfang og tempo, som var forventet. I 2020 var den politisk afsatte bevilling på 48,9 mio. kr. svarende til ca. 66 årsværk til indsatsen. I 2021 er den politiske bevilling øget til at omfatte 69,6 årsværk.

Kontroller

Skattestyrelsen definerer en kontrol af en skatte- eller afgiftsart hos en virksomhed/person (cvr-/cpr-nr.) i ét indkomstår.

I perioden 2015-30. juni 2021 er der foretaget 19.649 kontroller, hvoraf 8.740 kontroller medførte en regulering af skatteyder svarende til 44,5 pct. af de udtagne kontroller. Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.375 mio. kr. i perioden, jf. tabel nedenfor.

Beregnet nettoprovenu betyder, at de gennemførte reguleringer, fx af den skattepligtige indkomst, er omregnet til provenu med udgangspunkt i en gennemsnitlig skatteprocent. Det faktiske provenu vil derfor kunne afvige fra det opgjorte provenu af reguleringerne. I opgørelsen er reguleringer, der medfører forhøjelser af fx den skattepligtige indkomst, fratrukket nedsættelser af fx den skattepligtige indkomst.

Opgørelsen tager ikke hensyn til, om en forhøjelse, der medfører en skyldig skattebetaling, faktisk bliver betalt, og om en eventuel restance er inddrivelig. Opgørelsen medtager heller ikke kontrolindsatsens påvirkning af den fremadrettede adfærd og regelefterlevelse.

Antal kontroller, træfprocent og nettoprovenu i projektet social dumping 2015 – 30. juni 2021

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

I alt

Antal kontroller

3.489

3.347

2.820

3.282

2.867

2.645

1.199

19.649

Antal træf

1.149

1.197

1.231

1.525

1.425

1.438

775

8.740

Træfpct.

32,9 pct

35,8 pct.

43,7 pct.

46,5 pct.

49,7 pct.

54,4 pct.

64,6 pct.

44,5 pct.

Provenu

118

289

136

190

239

242

160

1.375

Kilde: Skattestyrelsen. Opgørelsesmetoden af antal kontroller og provenu, jf. tabel ovenfor, er ændret i 2015, hvorfor der ikke fremgår tal for tidligere år. Metoden, der er anvendt fra 2015, sikrer et ensartet grundlag for at sammenligne antal kontroller mv. på tværs af de enkelte kontrolaktiviteter. Tallene er opgjort den 12. juli 2021, og der kan være forskel ift. tidligere publiceret data, grundet fx efterregistreringer.

Antallet af kontroller kan variere fra år til år. Det skyldes bl.a., at kontrollerne er påvirket af antallet af skatte- og afgiftsarter samt af antallet af virksomheder/personer i de enkelte sager. Eksempelvis kan få store sager med fastansættelse af skattepligt medføre et stort antal afsluttede kontroller bl.a. i relation til virksomhedens tilknyttede lønmodtagere.

Kontroller fordelt på branche

I Skattestyrelsens arbejde med social dumping har man siden projektets start foretaget manuelle registreringer af, hvor mange virksomheder/personer der er kontrolleret mv. Det gør det muligt at opgøre tallene fordelt på brancher.

I opgørelserne er medtaget tal fra 2015 og frem. I perioden fra 2015 til og med 30. juni 2021 er der i alt afsluttet 10.578 sager, og der er foretaget regulering i 4.198 sager jf. tabel nedenfor.

Antal kontrollerede fordelt på hovedbrancher 2015 – 30. ju2021

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021 pr. 30/6

I alt

 

Antal

Antal træf

Antal

Antal træf

Antal

Antal træf

Antal

Antal træf

Antal

Antal træf

Antal

Antal træf

Antal

Antal træf

Antal

Antal træf

Bygge og anlæg

1.150

307

810

251

777

257

835

406

645

263

676

303

 367

213 

5.260

2.000

Service

407

63

576

131

412

191

384

151

265

94

303

97

 90

 55

2.437

782

Det grønne område

229

87

169

77

85

34

92

44

113

51

132

80

 57

 34

877

407

Øvrige

549

334

282

97

258

87

278

142

260

132

256

150

 121

 67

2.004

1.009

I alt

2.335

791

1.837

556

1.532

569

1.589

743

1.283

540

1.367

630

 635

 369

10.578

4.198

Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Antallet af sager stemmer dermed ikke overens med antallet af kontroller.

Sagstyper og risikoområder

I forbindelse med kontrollerne gennemfører Skattestyrelsen ofte både regulering af indkomst og moms mv. samt ændring i registreringerne vedrørende skatte- og afgiftsmæssige forhold. Det forekommer typisk i sager, der omhandler:

 • Virksomhedsejers, selskabers eller ansattes manglende registrering og/eller angivelse herunder selvangivelse.

 • Danske virksomheders entreprisekontrakter indgået med udenlandsk registrerede enkeltmands-virksomheder uden ansatte. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om et ansættelsesforhold og ikke en entreprise. Det vurderes, om samarbejdsforholdet skal ændres fra entreprise til ansættelsesforhold, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde A-skat mv.

 • Entreprisekontrakter med virksomheder registreret i udlandet som på grund af kontrakten har udenlandske ansatte beskæftiget i Danmark. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om arbejdsudleje og ikke en entreprise. I disse tilfælde kontrolleres bl.a., om samarbejdsforholdet skal være omfattet af arbejdsudlejebeskatning, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde arbejdsudlejeskat mv.

Yderligere specificering af Skattestyrelsens indsats mod social dumping 2015 – 30. juni 2021

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

 pr. 30/6

I alt 

Oplysninger sendt til udlandet, antal sager

198

155

89

97

71

58

15

683

Entreprise ændret til løn/arbejdsudleje, antal sager

115

163

103

158

157

210

140

1.046

Ansvarssager, antal sager

95

105

132

106

90

123

46

697

Skattepligtsager, antal sager

457

153

131

203

71

245

152

1.412

Skattepligtssager, antal sager med regulering

416

124

109

164

69

225

143

1.250

Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag.

Afsluttede sager efter nationalitet

På fællesaktionerne har Skattestyrelsen ofte konstateret, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder, eller at der er tale om udenlandske arbejdere, der er ansat hos danske virksomheder. Aktionerne omfatter derfor ofte også en kontrol af de danske virksomheders anvendelse af udenlandske ansatte eller underentreprenører.

Derfor figurerer Danmark øverst på listen over de kontrollerede virksomheders og personers nationalitet, jf. nedenstående tabel (opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året). I 2020 er der afsluttet sager på 42 forskellige nationaliteter.

Tabel 4: Afsluttede sager efter nationalitet 2012 – 30. juni 2020 (antal og procent)

 

2015

 

2016

 

2017

 

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 pr. 30/6

I alt

 

 

Antal

Pct.

Antal.

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Antal

Pct.

Danmark

1124

48

1040

57

809

53

842

53

738

58

734

54

316

50

5603

53

Polen

354

15

259

14

270

18

261

16

229

18

237

17

121

19

1731

16

Storbritannien

108

5

40

2

23

1

12

0

17

1

62

4

4

1

266

2

Litauen

76

3

104

6

53

3

47

3

39

3

52

4

21

3

392

4

Tyskland

96

4

96

5

41

3

37

2

44

3

50

4

8

1

372

4

Rumænien

128

5

52

3

91

6

71

4

43

3

39

3

19

3

443

4

Spanien

4

0

8

1

29

2

9

0

6

1

38

3

0

0

94

1

Belgien

15

1

1

0

1

0

1

0

3

0

32

2

0

0

53

0

Slovakiet

21

1

2

0

16

1

13

1

7

1

20

1

7

1

86

1

Indien

4

0

6

0

21

1

1

0

4

0

12

1

11

2

59

1

Sverige

28

1

19

1

16

1

20

1

12

1

12

1

4

1

111

1

Letland

13

1

37

2

10

1

11

0

15

1

10

1

82

13

178

2

Pakistan

15

1

21

1

5

0

27

2

6

1

7

1

3

0

84

1

Øvrige

349

15

152

8

147

10

237

18

120

9

62

4

39

6

1106

10

I alt

2.335

100

1.837

100

1.532

100

1.589

100

1.283

100

1.367

100

635

100

10.578

100

Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året

Skattestyrelsens erfaringer og fremtidige initiativer

Skattestyrelsen oplever en række udfordringer med regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet. De typiske fejlkilder er således:

 • Manglende registrering for relevante pligter (skat, moms, A-skat mv.) samt
 • Fejl i, og manglende angivelse og betaling af, selve skatte- og afgiftskravet bl.a. omkring forhold som:
  • Manglende indeholdelse af A-skat og am-bidrag bl.a. hvor udenlandske lønmodtagere fejlagtigt betragtes som selvstændige.
  • Manglende indeholdelse af arbejdsudlejeskat og fejl i beregningsgrundlaget.
  • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheders skattepligt til Danmark.
  • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheder momspligt til Danmark.
  • Fejl og mangler omkring omvendt betalingspligt (reverse charge).
  • Fejl i udenlandske medarbejderes rejse- og befordringsfradrag/skattefrie rejse og- befordringsgodtgørelse.

Som følge af de øgede bevillinger til social dumping-indsatsen, som Folketinget vedtog i 2019, har Skattestyrelsen igangsat initiativer på en række fokusområder; herunder:

 • Fokus på større offentlige og private anlægsarbejder, hvor der bl.a. iværksættes en tidlig vejlednings- og informationsindsats fulgt op af kontrol.
 • Fokus på transportbranchen.
 • Øget fokus på arbejdsudlejeskat.
 • Udlejning og formidling af udenlandsk arbejdskraft fra danske vikarbureauer.

Der gennemføres også i 2021 målrettede vejledningsinitiativer som supplement til kontrolindsatsen.

Skattestyrelsen deltager samtidig i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af manglende regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet for udenlandske virksomheder/udenlandske arbejdstagere. Dette sker gennem initiativer, der er forankret hos EU-Kommissionen, samt ved initiativer der bilateralt forsøges udviklet med relevante lande.