Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og Politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Foto: Umit Yildirim
Foto: Umit Yildirim

Følgende er resultat af afrapportering fra den fælles myndighedsindsats pr. 05. maj 2021

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats mod social dumping, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher. Fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.  

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Her på siden kan du finde viden om Skattestyrelsens indsats. Du kan finde tilsvarende viden om Arbejdstilsynets og politiets resultater på deres hjemmesider:

Baggrund for indsatsen

Den nuværende indsats mod social dumping er finansieret af midler fra Finansloven (2020) og den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold (2019). De samlede afsatte midler til indsatsen er foreløbigt forlænget til og med 2022.

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2022 i mio. kr.

  2019 2020 2021 2022
I alt 73,9 123,7 121,7 121,7

Kilde: Skattestyrelsen. Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da de finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, bortset fra de 9,1 mio. kr. i 2020, som politiet fik tildelt i forbindelse med FL20. Tallene er PL-reguleret til 2020.

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet. Aftalen, som senest er fornyet i 2021, findes her

Skattestyrelsens indsats og resultater

Skattestyrelsens indsats i myndighedssamarbejdet mod social dumping består i at sikre regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet. Dette sker gennem kontrolindsatser rettet mod brancher, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne anses for at være stor. Der er i myndighedssamarbejdet løbende dialog om branche- og virksomhedsudvælgelse med henblik på at sikre, at de mest risikofyldte brancher og virksomheder prioriteres højest.

Ressourcer

Bevilling afsat til fælles myndighedsindsats for ordnede forhold i SKAT/Skattestyrelsen, 2015-2020

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
I alt (mio. kr.) 31,5 29,5 33,6 29,5 29,5 48,1

Kilde: Skattestyrelsen. Det bemærkes, at der er derudover i perioden 2015-2019 prioriteret yderligere midler til indsatsen, som er finansieret inden for Skattestyrelsens egen ramme. Tallene i tabellen er PL-reguleret til 2019.

Skattestyrelsen anvendte 57,3 årsværk i 2020 til den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold. Skattestyrelsen opgør antal årsværk ud fra timeforbrug eller pris. Årsværk er her opgjort ud fra årsværksforbruget, som er opgjort på grundlag af det antal arbejdstimer, som Skattestyrelsens medarbejdere har registreret på opgaveløsningen. Pga. COVID-19-situationen viste det sig dog ikke muligt at rekruttere i det omfang og tempo, som det var forventet. I 2020 var den politisk afsatte bevilling på 48,1 mio. kr. svarende til ca. 66 årsværk til indsatsen. I 2021 er den politiske bevilling øget til at omfatte 69,6 årsværk.

Kontroller

Skattestyrelsen definerer en kontrol af en skatte- eller afgiftsart hos en virksomhed/person (cvr-/cpr-nr.) i ét indkomstår.

I perioden 2015-2020 er der foretaget 18.681 kontroller, hvoraf 7.974 kontroller medførte en regulering af skatteyder svarende til 42,7 pct. af de udtagne kontroller. Samlet gav Skattestyrelsens kontroller et nettoprovenu på 1.223 mio. kr. jf. tabel nedenfor.

Beregnet nettoprovenu betyder, at de gennemførte reguleringer, fx af den skattepligtige indkomst, er omregnet til provenu med udgangspunkt i en gennemsnitlig skatteprocent. Det faktiske provenu vil derfor kunne afvige fra det opgjorte provenu af reguleringerne. I opgørelsen er reguleringer, der medfører forhøjelser af fx den skattepligtige indkomst, fratrukket nedsættelser af fx den skattepligtige indkomst.

Opgørelsen tager ikke hensyn til, om en forhøjelse, der medfører en skyldig skattebetaling, faktisk bliver betalt, og om en eventuel restance er inddrivelig. Opgørelsen medtager heller ikke kontrolindsatsens påvirkning af den fremadrettede adfærd og regelefterlevelse.

Antal kontroller, træfprocent og nettoprovenu i projektet social dumping 2015 – 2020

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt
Antal kontroller 3.708 3.428 2.831 3.225 2.847 2.645 18.684
Antal kontroller med regulering 1.184 1.210 1.240 1.499 1.410 1.438 7.981
Træfprocent 31,9 pct. 35,3 pct. 43,8 pct. 46,5 pct. 49,5 pct. 54,4 pct. 42,7 pct.
Beregnet nettoprovenu (mio. kr.) 123 290 134 191 239 242 1.219

Kilde: Skattestyrelsen. Opgørelsesmetoden af antal kontroller og provenu, jf. tabel 1, er ændret i 2015, hvorfor der ikke er tal for tidligere periode. Metoden sikrer ensartet grundlag for at sammenligne antal kontrol mv. på tværs af de enkelte kontrolaktiviteter. Tal for 2015-2019 er på baggrund af tidligere rapporter, men der kan være efterregistreringer, hvorfor de reelle tal kan afvige. Tal for 2020 er trukket den 14. april 2021.

Antallet af kontroller kan variere fra år til år. Det skyldes bl.a., at kontrollerne er påvirket af antallet af skatte- og afgiftsarter samt af antallet af virksomheder/personer i de enkelte sager. Eksempelvis kan få store sager med fastansættelse af skattepligt medføre et stort antal afsluttede kontroller bl.a. i relation til virksomhedens tilknyttede lønmodtagere.

Kontroller fordelt på branche

I Skattestyrelsens arbejde med social dumping har man siden projektets start foretaget manuelle registreringer af, hvor mange virksomheder/personer der er kontrolleret mv. Dette gør det muligt at opgøre tallene fordelt på brancher. I opgørelserne er medtaget tal fra 2015 og frem. I perioden fra 2015 til og med 2020 er der i alt kontrolleret 9.943 sager, og der er foretaget regulering i 3.829 sager jf. tabel nedenfor.

Antal kontrollerede fordelt på hovedbrancher 2015 – 2020

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt
  Antal Antal træf Antal Antal træf Antal Antal træf Antal Antal træf Antal Antal træf Antal Antal træf Antal Antal træf
Bygge og anlæg 1.150 307 810 251 777 257 835 406 645 263 676 303 4.893 1.787
Service 407 63 576 131 412 191 384 151 265 94 303 97 2.347 727
Det grønne område 229 87 169 77 85 34 92 44 113 51 132 80 820 373
Øvrige 549 334 282 97 258 87 278 142 260 132 256 150 1.883 942
I alt 2.335 791 1.837 556 1.532 569 1.589 743 1.283 540 1.367 630 9.943 3.829

Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Antallet af sager stemmer dermed ikke overens med antallet af kontroller.

Sagstyper og risikoområder

I forbindelse med kontrollerne gennemfører Skattestyrelsen ofte både regulering af indkomst og moms mv. samt ændring i registreringerne vedrørende skatte- og afgiftsmæssige forhold. Det forekommer typisk i sager, der omhandler:

 • Virksomhedsejers, selskabers eller ansattes manglende registrering og/eller angivelse herunder selvangivelse.
 • Danske virksomheders entreprisekontrakter indgået med udenlandsk registrerede enkeltmands-virksomheder uden ansatte. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om et ansættelsesforhold og ikke en entreprise. Det vurderes, om samarbejdsforholdet skal ændres fra entreprise til ansættelsesforhold, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde A-skat mv.
 • Entreprisekontrakter med virksomheder registreret i udlandet som på grund af kontrakten har udenlandske ansatte beskæftiget i Danmark. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om arbejdsudleje og ikke en entreprise. I disse tilfælde kontrolleres bl.a., om samarbejdsforholdet skal være omfattet af arbejdsudlejebeskatning, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde arbejdsudlejeskat mv.

Yderligere specificering af Skattestyrelsens indsats mod social dumping 2015 – 2020

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 
Oplysninger sendt til udlandet, antal sager 198 155 89 97 71 58 668
Entreprise ændret til løn/arbejdsudleje, 115 163 103 158 157 210 906
antal sager              
Ansvarssager, antal sager 95 105 132 106 90 123 651
Skattepligtsager, antal sager 457 153 131 203 71 245 1.260
Skattepligtssager, antal sager med regulering 416 124 109 164 69 225 1.107

Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag.

Afsluttede sager efter nationalitet

På fællesaktionerne har Skattestyrelsen ofte konstateret, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder, eller at der er tale om udenlandske arbejdere, der er ansat hos danske virksomheder. Aktionerne omfatter derfor ofte også en kontrol af de danske virksomheders anvendelse af udenlandske ansatte eller underentreprenører. Derfor figurerer Danmark øverst på listen over de kontrollerede virksomheders og personers nationalitet, jf. nedenstående tabel (opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året). I 2020 er der afsluttet sager på 42 forskellige nationaliteter.

Tabel 4: Afsluttede sager efter nationalitet 2012 – 2020 (antal og procent)

  2015   2016   2017   2018   2019   2020   I alt  
  Antal Pct. Pct. Antal Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct.
Danmark 1124 48 1040 57 809 53 842 53 738 58 734 54 5287 53
Polen 354 15 259 14 270 18 261 16 229 18 237 17 1610 16
Storbritannien 108 5 40 2 23 1 12 0 17 1 62 4 262 3
Litauen 76 3 104 6 53 3 47 3 39 3 52 4 371 4
Tyskland 96 4 96 5 41 3 37 2 44 3 50 4 364 4
Rumænien 128 5 52 3 91 6 71 4 43 3 39 3 424 4
Spanien 4 0 8 1 29 2 9 0 6 1 38 3 94 1
Belgien 15 1 1 0 1 0 1 0 3 0 32 2 53 0
Slovakiet 21 1 2 0 16 1 13 1 7 1 20 1 79 1
Indien 4 0 6 0 21 1 1 0 4 0 12 1 48 0
Sverige 28 1 19 1 16 1 20 1 12 1 12 1 107 1
Letland 13 1 37 2 10 1 11 0 15 1 10 1 96 1
Pakistan 15 1 21 1 5 0 27 2 6 1 7 1 81 1
Øvrige 349 15 152 8 147 10 237 18 120 9 62 4 1067 11
I alt 2.335 100 1.837 100 1.532 100 1.589 100 1.283 100 1.367 100 9.943 100

Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag.

Skattestyrelsens erfaringer og fremadrettede initiativer

Skattestyrelsen oplever en række udfordringer med regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet. De typiske fejlkilder er således:

 • Manglende registrering for relevante pligter (skat, moms, A-skat mv.) samt
 • Fejl i, og manglende angivelse og betaling af, selve skatte- og afgiftskravet bl.a. omkring forhold som:
  • Manglende indeholdelse af A-skat og am-bidrag bl.a. hvor udenlandske lønmodtagere fejlagtigt betragtes som selvstændige.
  • Manglende indeholdelse af arbejdsudlejeskat og fejl i beregningsgrundlaget.
  • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheders skattepligt til Danmark.
  • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheder momspligt til Danmark.
  • Fejl og mangler omkring omvendt betalingspligt (reverse charge).
  • Fejl i udenlandske medarbejderes rejse- og befordringsfradrag/skattefrie rejse og- befordringsgodtgørelse.

Som følge af de øgede bevillinger til social dumping-indsatsen, som Folketinget vedtog i 2019, har Skattestyrelsen igangsat initiativer på en række fokusområder; herunder:

 • Fokus på større offentlige og private anlægsarbejder, hvor der bl.a. iværksættes en tidlig vejlednings- og informationsindsats fulgt op af kontrol.
 • Fokus på transportbranchen.
 • Øget fokus på arbejdsudlejeskat.
 • Udlejning og formidling af udenlandsk arbejdskraft fra danske vikarbureauer.

Der gennemføres også i 2021 målrettede vejledningsinitiativer som supplement til kontrolindsatsen.

Skattestyrelsen deltager samtidig i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af manglende regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet for udenlandske virksomheder/udenlandske arbejdstagere. Dette sker gennem initiativer, der er forankret hos EU-Kommissionen, samt ved initiativer der bilateralt forsøges udviklet med relevante lande.