Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

Kontroller

Skattestyrelsen har foretaget 23.693 kontroller, hvoraf 10.773 kontroller medførte en regulering af skatteyder i perioden fra 2015 til og med juni 2022.

Læs mere om kontroller

Nationalitet

Skattestyrelsen konstaterer ofte, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder.

Mere om kontrol efter nationalitet

Nettoprovenu

Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.713 mio. kr. i perioden fra 2015 til og med juni 2022.

Læs mere om kontroller

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler for at undgå social dumping.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher, fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere skal betale skat i Danmark samt har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Her på siden kan du finde viden om Skattestyrelsens indsats. Du kan finde tilsvarende viden om Arbejdstilsynets og politiets resultater på deres hjemmesider:

Politiets indsats mod social dumping

Arbejdstilsynets indsats mod social dumping

 

Skattestyrelsens indsats og resultater

Skattestyrelsens indsats i myndighedssamarbejdet mod social dumping består i at sikre regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet, og dermed forebygge, at der sker konkurrenceforvridning for regelefterlevende virksomheder. Dette sker gennem kontrolindsatser rettet mod brancher, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne anses for at være stor. Der er i myndighedssamarbejdet løbende dialog om branche- og virksomhedsudvælgelse med henblik på at sikre, at de mest risikofyldte brancher og virksomheder prioriteres højest.

Se de nyeste resultater her:

 • Ressourcer

  Bevilling afsat til fælles myndighedsindsats for ordnede forhold i Skattestyrelsen (og tidligere SKAT), 2015-2022

    2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  I alt (mio. kr.) 32,9 32,9 35,2 30,9 30,9 49,7 53,0 53,0

  Kilde: Skattestyrelsen. Det bemærkes, at der derudover i perioden 2015-2020 har været prioriteret yderligere midler til indsatsen, som er finansieret inden for Skattestyrelsens egen ramme. Tallene i tabellen er PL-reguleret til 2022.

  I 2021 var den afsatte bevilling på 53,0 mio. kr. svarende til ca. 69,6 årsværk til indsatsen. Skattestyrelsen anvendte dog kun 65,8 årsværk i 2021 til den fælles myndighedsindsats for ordnede forhold, da det ikke var muligt at rekruttere i det omfang og tempo, som var forventet.. Indsatsen er fuldt bemandet pr. 1. januar 2022.

  Projektet har medarbejdere lokaliseret på seks skattecentre: Høje-Taastrup, Frederikssund, Næstved, Haderslev, Horsens og Viborg. Den landsdækkende fordeling af medarbejdere er med til at sikre ensartet vejledning og kontroltryk på tværs af landet under hensyn til koncentrationen af udenlandske virksomheder.

 • Kontroller i alt

  Skattestyrelsen definerer en kontrol af en skatte- eller afgiftsart hos en virksomhed/person (cvr-/cpr-nr.) i ét indkomstår.

  I perioden 2015 – 30. juni 2022 har Skattestyrelsen foretaget 23.693 kontroller, hvoraf 10.773 kontroller medførte en regulering af skatteyder svarende til 45,5 pct. af de udtagne kontroller. Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.713 mio. kr. i perioden (se tabellen nedenfor).

  Beregnet nettoprovenu betyder, at de gennemførte reguleringer, fx af den skattepligtige indkomst, er omregnet til provenu med udgangspunkt i en gennemsnitlig skatteprocent. Det faktiske provenu vil derfor kunne afvige fra det opgjorte provenu af reguleringerne. I opgørelsen er fx reguleringer, der medfører forhøjelser af den skattepligtige indkomst, fratrukket nedsættelser af den skattepligtige indkomst.

  Opgørelsen tager ikke hensyn til, om en forhøjelse, der medfører en skyldig skattebetaling, faktisk bliver betalt eller om en eventuel restance er inddrivelig. Opgørelsen medtager heller ikke kontrolindsatsens påvirkning af den fremadrettede adfærd og regelefterlevelse.

  Antal kontroller, træfprocent og nettoprovenu i projektet social dumping 2015– 30. juni 2022

   

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 30. juni 2022 I alt
  Antal kontroller

  3.587

  3.508

  2.931

  3.394

  2.963

  2.682

  2.917

  1.711

  23.693

  Antal træf

  1.170

  1.207

  1.233

  1.535

  1.444

  1.461

  1.730

  993

  10.773

  Træfprocent

  32,6

  34,4

  42,1

  45,2

  48,7

  54,5

  59,3

  58,0

  45,5

  Provenu

  128

  291

  136

  189

  237

  245

  311

  176

  1.713

  Anm.: Opgørelsesmetoden af antal kontroller og provenu, jf. tabel ovenfor, er ændret i 2015, hvorfor der ikke fremgår tal for tidligere år. Metoden, der er anvendt fra 2015, sikrer et ensartet grundlag for at sammenligne antal kontroller mv. på tværs af de enkelte kontrolaktiviteter. Tallene er opgjort den 7. oktober 2022. Der kan være forskel ift. tidligere publiceret data, grundet fx efterregistreringer. Derudover bemærkes det, at opgørelsen er påvirket af, at der i 2022 er korrigeret en systemfejl. Fejlen har alene påvirket interne opgørelser af nettoprovenuet af selskabsskat, ikke skattebetalingen. I denne opfølgning benyttes det korrekt opgjorte nettoprovenu, hvilket indebærer en bagudgående opdatering af resultaterne for nettoprovenu siden 2016 og frem. Da nettoprovenuet for selskabsskat kun er en delmængde af nettoprovenuet for projektet social dumping, er der tale om mindre afvigelser. Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellen.
  Kilde: Skattestyrelsen.

  Antallet af kontroller kan variere fra år til år. Det skyldes bl.a., at kontrollerne er påvirket af antallet af skatte- og afgiftsarter samt af antallet af virksomheder/personer i de enkelte sager. Eksempelvis kan få store sager med fastansættelse af skattepligt medføre et stort antal afsluttede kontroller bl.a. i relation til virksomhedens tilknyttede lønmodtagere.

 • Kontroller fordelt på branche

  I Skattestyrelsens arbejde med social dumping har man siden projektets start foretaget manuelle registreringer af, hvor mange virksomheder/personer der er kontrolleret mv. Det gør det muligt at opgøre tallene fordelt på brancher.

  I opgørelserne er medtaget tal fra projektets start i 2012 og frem. I perioden 2012 til og med 30. juni 2022 er der i alt afsluttet 16.897 sager, og foretaget regulering i 5.949 sager jf. tabel nedenfor.

  Antal kontrollerede fordelt på hovedbrancher, 2012 – 30. juni 2022

   

  2012-2017 2018 2019 2020 2021 30. juni 2022 I alt

   

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Bygge og anlæg

  5.686

  1.306

  835

  406

  645

  263

  676

  303

  842

  464

  546

  268

  9.230

  3.010

  Service

  1.946

  455

  384

  151

  265

  94

  303

  97

  196

  87

  112

  52

  3.206

  936

  Det grønne område

  1.007

  291

  92

  44

  113

  51

  132

  80

  126

  83

  71

  49

  1.541

  598

  Øvrige

  1.631

  648

  278

  142

  260

  132

  256

  150

  288

  180

  207

  153

  2.920

  1.405

  I alt

  10.270

  2.700

  1.589

  743

  1.283

  540

  1.367

  630

  1.452

  814

  936

  522

  16.897

  5.949

  Kilde: Skattestyrelsen. Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Antallet af sager stemmer dermed ikke overens med antallet af kontroller.

 • Sagstyper og risikoområder

  I forbindelse med kontrollerne gennemfører Skattestyrelsen ofte både regulering af indkomst og moms mv. samt ændring i registreringerne vedrørende skatte- og afgiftsmæssige forhold. Det forekommer typisk i sager, der omhandler:

  • Virksomhedsejers, selskabers eller ansattes manglende registrering og/eller angivelse herunder selvangivelse.

  • Danske virksomheders entreprisekontrakter indgået med udenlandsk registrerede enkeltmands-virksomheder uden ansatte. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om et ansættelsesforhold og ikke en entreprise. Det vurderes, om samarbejdsforholdet skal ændres fra entreprise til ansættelseslignende forhold, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde A-skat mv.

  • Entreprisekontrakter med virksomheder registreret i udlandet som på grund af kontrakten har udenlandske ansatte beskæftiget i Danmark. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om arbejdsudleje og ikke en entreprise. I disse tilfælde kontrolleres bl.a., om samarbejdsforholdet skal være omfattet af arbejdsudlejebeskatning, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde arbejdsudlejeskat mv.

  Yderligere specificering af Skattestyrelsens indsats mod social dumping, 2015 – 30. juni 2022

   

  2012-2017 2018 2019 2020 2021 30. juni 2022 I alt

  Oplysninger sendt til udlandet, antal sager

  750

  97

  71

  58

  45

  16

  1.037

  Entreprise ændret til løn/arbejdsudleje, antal sager

  759

  158

  157

  210

  303

  114

  1.701

  Ansvarssager, antal sager

  452

  106

  90

  123

  142

  58

  971

  Skattepligtsager, antal sager

  876

  203

  71

  245

  300

  252

  1.947

  Skattepligtssager, antal sager med regulering

  734

  164

  69

  225

  267

  240

  1.699

  Anm.: Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Kilde: Skattestyrelsen.

 • Afsluttede sager efter nationalitet

  På fællesaktionerne har Skattestyrelsen ofte konstateret, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder, eller at der er tale om udenlandske arbejdere, der er ansat hos danske virksomheder. Aktionerne omfatter derfor ofte også en kontrol af de danske virksomheders anvendelse af udenlandske ansatte eller underentreprenører.

  Derfor figurerer Danmark øverst på listen over de kontrollerede virksomheders og personers nationalitet, jf. nedenstående tabel (opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året). I første halvår af 2022 er der afsluttet sager på 34 forskellige nationaliteter. 10% af disse sager rettet mod udenlandske virksomheder eller personer er registreret i lande udenfor EU.

  Afsluttede sager efter nationalitet, 2012 – 30. juni 2022 (antal og procent)

   

  2012-2017 2018 2019 2020 2021 30. juni 2022 I alt

   

  Antal.

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Danmark

  5.636 55 842 53 738 58 734 54 680 47 437 47 9.067 54

  Polen

  1.930 19 261 16 229 18 237 17 279 19 142 15 3.078 18

  Letland

  116 1 11 1 15 1 10 1 180 13 14 2 346 2

  Rumænien

  346 3 71 4 43 3 39 3 61 4 86 9 646 4

  Slovakiet

  54 1 13 1 7 1 20 1 49 3 4 1 147 1

  Tyskland

  440 4 37 2 44 3 50 4 32 2 13 2 616 4

  Litauen

  474 5 47 3 39 3 52 4 28 2 38 4 678 4

  Indien

  32 0 1 0 4 0 12 1 15 1 12 1 76 0

  Storbritannien

  216 2 12 1 17 1 62 5 14 1 11 1 332 2

  Bulgarien

  54 1 11 1 7 1 3 0 12 1 40 4 127 1

  Tjekkiet

  47 1 29 2 23 2 5 0 12 1 2 0 118 1

  Kina

  30 0 2 0 7 1 2 0 11 1 3 0 55 0

  Norge

  8 0 5 0 4 0 3 0 8 1 1 0 29 0

  Sverige

  86 1 20 1 12 1 12 1 7 1 12 1 149 1

  Italien

  184 2 18 1 11 1 2 0 3 0 6 1 224 1

  Irland

  41 0 78 5 4 0 3 0 3 0 30 3 159 1

  Nederlandene

  108 1 5 0 7 1 3 0 3 0 47 5 173 1

  Spanien

  42 0 9 1 6 0 38 3 4 0 5 1 104 1

  Pakistan

  41 0 27 2 6 0 7 0 4 0 2 0 87 0

  Øvrige

  385 4 90 6 60 5 73 6 47 3 31 3 686 4

  I alt

  10.270 100 1.589 100 1.283 100 1.367 100 1.452 100 936 100 16.897 100

  Anm.: Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året. Oversigten er sorteret efter 2021. Kilde: Skattestyrelsen.

Foto: Umit Yildirim
Foto: Umit Yildirim

Skattestyrelsens erfaringer og fremtidige initiativer

Skattestyrelsen oplever en række udfordringer med regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet. De typiske fejlkilder er således:

 • Manglende registrering for relevante pligter (skat, moms, A-skat mv.)
 • Fejl i, og manglende angivelse og betaling af, selve skatte- og afgiftskravet bl.a. omkring forhold som:
   • Manglende indeholdelse af A-skat og am-bidrag bl.a. hvor udenlandske lønmodtagere fejlagtigt betragtes som selvstændige.
   • Manglende indeholdelse af arbejdsudlejeskat og fejl i beregningsgrundlaget.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheders skattepligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheder momspligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring omvendt betalingspligt på moms (reverse charge).
   • Fejl i udenlandske medarbejderes rejse- og befordringsfradrag/skattefrie rejse og- befordringsgodtgørelse.

Skattestyrelsen har derudover initiativer på en række fokusområder, herunder:

 • Fokus på større offentlige og private anlægsarbejder, hvor der bl.a. iværksættes en tidlig vejlednings- og informationsindsats fulgt op af kontrol.
 • Fokus på transportbranchen.
 • Øget fokus på arbejdsudlejeskat.
 • Udlejning og formidling af udenlandsk arbejdskraft fra danske vikarbureauer.

Der gennemføres målrettede vejledningsinitiativer som supplement til kontrolindsatsen. Skattestyrelsen deltager også i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af manglende regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet for udenlandske virksomheder/udenlandske arbejdstagere. Dette sker gennem initiativer, der er forankret hos EU-Kommissionen, samt ved initiativer der bilateralt forsøges udviklet med relevante lande.

Baggrund for indsatsen

Den nuværende indsats mod social dumping er finansieret af midler fra finansloven for 2020 og den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold fra 2019. De samlede afsatte midler til indsatsen er foreløbigt forlænget til og med 2022.

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2022 i mio. kr.

  2019 2020 2021 2022
I alt 74,6 124,8 128,8 122,8

Anm.: Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da de finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, bortset fra de 9,1 mio. kr. i 2020, som politiet fik tildelt i forbindelse med FL20. Tallene er PL-reguleret til 2021. Kilde: Skattestyrelsen.

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet.

Ovenstående er resultat af afrapportering fra den fælles myndighedsindsats pr. 30. juni 2022