Den fælles myndighedsindsats mod social dumping

Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet har siden 2012 samarbejdet i en fælles myndighedsindsats. Indsatsens formål er at bekæmpe social dumping og sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler.

 data-udi=

Kontroller

Skattestyrelsen har foretaget 25.325 kontroller, hvoraf 11.494 kontroller medførte en regulering af skatteyder i perioden fra 2015 til og med 2022.

Læs mere om kontroller

Nationalitet

Skattestyrelsen konstaterer ofte, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder.

Mere om kontrol efter nationalitet

Nettoprovenu

Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.854 mio. kr. i perioden fra 2015 til og med 2022.

Læs mere om kontroller

Der har siden 2012 været afsat midler til en fælles myndighedsindsats, der skal sikre, at arbejde i Danmark foregår på ordentlige vilkår og efter danske regler for at undgå social dumping.

Myndighedsindsatsen indebærer, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet hvert år gennemfører landsdækkende og regionale fællesaktioner på steder med mistanke om social dumping og brug af illegal arbejdskraft i relevante brancher, fx på byggepladser, landbrug, gartnerier, rengøring og restauranter.

På fællesaktionerne kontrollerer myndighederne virksomhedernes arbejdsmiljø og skatteforhold, og om de udenlandske medarbejdere skal betale skat i Danmark samt har arbejds- eller opholdstilladelse.

Ud over fællesaktionerne iværksætter myndighederne hver især aktiviteter over for udenlandske virksomheder og arbejdstagere, når der fx er anmeldelser om, at forholdene ikke er i orden. Samtidig holder myndighederne tæt kontakt og underretter hinanden, hvis der på et kontrolbesøg er mistanke om lovbrud på en af de andre myndigheders område.

Myndighedsindsatsen har betydet, at kontrollen med udenlandske virksomheder er øget betydeligt over årene. Samarbejdet har samtidig gjort, at Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet stadig bliver bedre til at understøtte hinandens myndighedsudøvelse og sikre en effektiv kontrol.

Her på siden kan du finde viden om Skattestyrelsens indsats. Du kan finde tilsvarende viden om Arbejdstilsynets og politiets resultater på deres hjemmesider:

Politiets indsats mod social dumping

Arbejdstilsynets indsats mod social dumping

 

Skattestyrelsens indsats og resultater

Skattestyrelsens indsats i myndighedssamarbejdet mod social dumping består i at sikre regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet, og dermed forebygge, at der sker konkurrenceforvridning for regelefterlevende virksomheder. Dette sker gennem kontrolindsatser rettet mod brancher, hvor risikoen for overtrædelse af reglerne anses for at være stor. Der er i myndighedssamarbejdet løbende dialog om branche- og virksomhedsudvælgelse med henblik på at sikre, at de mest risikofyldte brancher og virksomheder prioriteres højest.

Se de nyeste resultater her:

 • Ressourcer

  Bevilling afsat til fælles myndighedsindsats for ordnede forhold i Skattestyrelsen (og tidligere SKAT), 2015-2023

    2015   2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
  I alt (mio.kr.) 34,2 34,4 36,6 32,1 32,1 51,6 55,1 55,1 55,1

  Kilde: Skattestyrelsen. Det bemærkes, at der derudover i perioden 2015-2020 har været prioriteret yderligere midler til indsatsen, som er finansieret inden for Skattestyrelsens egen ramme. Tallene i tabellen er PL-reguleret til 2023.

  I 2022 og 2023 er der knap 70 årsværk tilknyttet indsatsen. 

  Projektet har medarbejdere lokaliseret på seks skattecentre: Høje-Taastrup, Frederikssund, Næstved, Haderslev, Horsens og Viborg. Den landsdækkende fordeling af medarbejdere er med til at sikre ensartet vejledning og kontroltryk på tværs af landet under hensyn til koncentrationen af udenlandske virksomheder.

 • Kontroller i alt

  I perioden 2015 – 31. december 2022 har Skattestyrelsen foretaget 25.325 kontroller, hvoraf 11.494 kontroller medførte en regulering af skatteyder svarende til 45,6 pct. af de udtagne kontroller. Samlet har Skattestyrelsens kontroller givet et nettoprovenu på i alt 1.854 mio. kr. i perioden (se tabellen nedenfor).

  Antal kontroller, træfprocent og nettoprovenu i projektet social dumping 2015–2022

    2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt
  Antal kontroller

  3.587

  3.508

  2.931

  3.394

  2.963

  2.682

  2.917

  3.343

  25.325

  Antal træf

  1.170

  1.207

  1.233

  1.535

  1.444

  1.461

  1.730

  1.766

  11.546

  Træfprocent

  32,6

  34,4

  42,1

  45,2

  48,7

  54,5

  59,3

  52,8

  45,6

  Provenu

  128

  291

  136

  189

  237

  245

  311

  317

  1.854

  Anm.: Opgørelsesmetoden af antal kontroller og provenu, jf. tabel ovenfor, er ændret i 2015, hvorfor der ikke fremgår tal for tidligere år. Metoden, der er anvendt fra 2015, sikrer et ensartet grundlag for at sammenligne antal kontroller mv. på tværs af de enkelte kontrolaktiviteter. Tallene er opgjort den 31.december 2022. Der kan være forskel ift. tidligere publiceret data, grundet fx efterregistreringer. Derudover bemærkes det, at opgørelsen er påvirket af, at der i 2022 er korrigeret en systemfejl. Fejlen har alene påvirket interne opgørelser af nettoprovenuet af selskabsskat, ikke skattebetalingen. I denne opfølgning benyttes det korrekt opgjorte nettoprovenu, hvilket indebærer en bagudgående opdatering af resultaterne for nettoprovenu siden 2016 og frem. Da nettoprovenuet for selskabsskat kun er en delmængde af nettoprovenuet for projektet social dumping, er der tale om mindre afvigelser. Der kan forekomme afrundingsdifferencer i tabellen.
  Skattestyrelsen definerer en kontrol af en skatte- eller afgiftsart hos en virksomhed/person (cvr-/cpr-nr.) i ét indkomstår.
  Beregnet nettoprovenu betyder, at de gennemførte reguleringer, fx af den skattepligtige indkomst, er omregnet til provenu med udgangspunkt i en gennemsnitlig skatteprocent. Det faktiske provenu vil derfor kunne afvige fra det opgjorte provenu af.
  Kilde: Skattestyrelsen.

  Antallet af kontroller kan variere fra år til år. Det skyldes bl.a., at kontrollerne er påvirket af antallet af skatte- og afgiftsarter samt af antallet af virksomheder/personer i de enkelte sager. Eksempelvis kan få store sager med fastansættelse af skattepligt medføre et stort antal afsluttede kontroller bl.a. i relation til virksomhedens tilknyttede lønmodtagere.

 • Kontroller fordelt på branche

  I Skattestyrelsens arbejde med social dumping har man siden projektets start foretaget manuelle registreringer af, hvor mange virksomheder/personer der er kontrolleret mv. Det gør det muligt at opgøre tallene fordelt på brancher.

  I opgørelserne er medtaget tal fra projektets start i 2012 og frem. I perioden 2012 til og med 2022 er der i alt afsluttet 17.608 sager, og foretaget regulering i 6.251 sager jf. tabel nedenfor.

  Antal kontrollerede fordelt på hovedbrancher, 2012 – 2022

   

  2012-2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt

   

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Antal

  Antal træf

  Bygge og anlæg

  5.686

  1.306

  835

  406

  645

  263

  676

  303

  842

  464

  976

  444

  9.660

  3.186

  Service

  1.946

  455

  384

  151

  265

  94

  303

  97

  196

  87

  209

  82

  3.303

  966

  Det grønne område

  1.007

  291

  92

  44

  113

  51

  132

  80

  126

  83

  152

  92

  1.622

  641

  Øvrige

  1.631

  648

  278

  142

  260

  132

  256

  150

  288

  180

  310

  206

  3.023

  1.458

  I alt

  10.270

  2.700

  1.589

  743

  1.283

  540

  1.367

  630

  1.452

  814

  1.647

  824

  17.608

  6.251

  Anm.: Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Antallet af sager stemmer dermed ikke overens med antallet af kontroller. Det bemærkes, at når der fx statueres arbejdsudleje, vil regulering alene påføres den danske hvervgiver, mens den udenlandske virksomhed ikke reguleres; antallet af sager med træf er derfor reelt højere end det anførte i tabellen. Antallet af sager med ændring til arbejdsudleje eller lønmodtagerforhold ses af tabel nedenfor.
  Kilde: Skattestyrelsen.

 • Sagstyper og risikoområder

  I forbindelse med kontrollerne gennemfører Skattestyrelsen ofte både regulering af indkomst og moms mv. samt ændring i registreringerne vedrørende skatte- og afgiftsmæssige forhold. Det forekommer typisk i sager, der omhandler:

  • Virksomhedsejers, selskabers eller ansattes manglende registrering og/eller angivelse herunder selvangivelse.

  • Danske virksomheders entreprisekontrakter indgået med udenlandsk registrerede enkeltmands-virksomheder uden ansatte. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om et ansættelsesforhold og ikke en entreprise. Det vurderes, om samarbejdsforholdet skal ændres fra entreprise til ansættelseslignende forhold, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde A-skat mv.

  • Entreprisekontrakter med virksomheder registreret i udlandet som på grund af kontrakten har udenlandske ansatte beskæftiget i Danmark. Det er et skattemæssigt problem, hvis der i virkeligheden er tale om arbejdsudleje og ikke en entreprise. I disse tilfælde kontrolleres bl.a., om samarbejdsforholdet skal være omfattet af arbejdsudlejebeskatning, og om den danske hvervgiver mangler at indeholde arbejdsudlejeskat mv.

  Yderligere specificering af Skattestyrelsens indsats mod social dumping, 2015–2022

   

  2012-2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt

  Oplysninger sendt til udlandet, antal sager

  750

  97

  71

  58

  45

  51

  1.078

  Entreprise ændret til løn/arbejdsudleje, antal sager

  759

  158

  157

  210

  303

  271

  1.858

  Ansvarssager, antal sager

  452

  106

  90

  123

  142

  171

  1.084

  Skattepligtsager, antal sager

  876

  203

  71

  245

  300

  320

  2.015

  Skattepligtssager, antal sager med regulering

  734

  164

  69

  225

  267

  293

  1.752

  Anm.: Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Kilde: Skattestyrelsen.

 • Afsluttede sager efter nationalitet

  På fællesaktionerne har Skattestyrelsen ofte konstateret, at udenlandske virksomheder er underentreprenører til danske virksomheder, eller at der er tale om udenlandske arbejdere, der er ansat hos danske virksomheder. Aktionerne omfatter derfor ofte også en kontrol af de danske virksomheders anvendelse af udenlandske ansatte eller underentreprenører.

  Derfor figurerer Danmark øverst på listen over de kontrollerede virksomheders og personers nationalitet, jf. nedenstående tabel. I 2022 er der afsluttet sager på 43 forskellige nationaliteter. 5% af disse sager er rettet mod udenlandske virksomheder eller personer, der er registreret i lande udenfor EU.

  Afsluttede sager efter nationalitet, 2012–2022 (antal og procent)

   

  2012-2017 2018 2019 2020 2021 2022 I alt

   

  Antal.

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Antal

  Pct.

  Danmark

  5.636 55 842 53 738 58 734 54 680 47 437 47 9.067 54

  Polen

  1.930 19 261 16 229 18 237 17 279 19 142 15 3.078 18

  Letland

  116 1 11 1 15 1 10 1 180 13 14 2 346 2

  Rumænien

  346 3 71 4 43 3 39 3 61 4 86 9 646 4

  Slovakiet

  54 1 13 1 7 1 20 1 49 3 4 1 147 1

  Tyskland

  440 4 37 2 44 3 50 4 32 2 13 2 616 4

  Litauen

  474 5 47 3 39 3 52 4 28 2 38 4 678 4

  Indien

  32 0 1 0 4 0 12 1 15 1 12 1 76 0

  Storbritannien

  216 2 12 1 17 1 62 5 14 1 11 1 332 2

  Bulgarien

  54 1 11 1 7 1 3 0 12 1 40 4 127 1

  Tjekkiet

  47 1 29 2 23 2 5 0 12 1 2 0 118 1

  Kina

  30 0 2 0 7 1 2 0 11 1 3 0 55 0

  Norge

  8 0 5 0 4 0 3 0 8 1 1 0 29 0

  Sverige

  86 1 20 1 12 1 12 1 7 1 12 1 149 1

  Italien

  184 2 18 1 11 1 2 0 3 0 6 1 224 1

  Irland

  41 0 78 5 4 0 3 0 3 0 30 3 159 1

  Nederlandene

  108 1 5 0 7 1 3 0 3 0 47 5 173 1

  Spanien

  42 0 9 1 6 0 38 3 4 0 5 1 104 1

  Pakistan

  41 0 27 2 6 0 7 0 4 0 2 0 87 0

  Øvrige

  385 4 90 6 60 5 73 6 47 3 31 3 686 4

  I alt

  10.270 100 1.589 100 1.283 100 1.367 100 1.452 100 936 100 16.897 100

  Anm.: Optælling er baseret på afsluttede sager, hvor én virksomhed/arbejdstager tæller for én sag uanset antal af kontroller i den enkelte sag. Opgørelserne efter nationalitet er opgjort på afsluttede sager i året. Oversigten er sorteret efter 2022. Kilde: Skattestyrelsen.

Foto: Umit Yildirim
Foto: Umit Yildirim

Skattestyrelsens erfaringer og fremtidige initiativer

Skattestyrelsen oplever en række udfordringer med regelefterlevelsen på skatte- og afgiftsområdet. De typiske fejlkilder er således:

 • Manglende registrering for relevante pligter (skat, moms, A-skat mv.)
 • Fejl i, og manglende angivelse og betaling af, selve skatte- og afgiftskravet bl.a. omkring forhold som:
   • Manglende indeholdelse af A-skat og am-bidrag bl.a. hvor udenlandske lønmodtagere af hvervgiver fejlagtigt betragtes som selvstændige.
   • Manglende indeholdelse af arbejdsudlejeskat og fejl i beregningsgrundlaget.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheders skattepligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring udenlandske virksomheder momspligt til Danmark.
   • Fejl og mangler omkring omvendt betalingspligt på moms (reverse charge).
   • Fejl i udenlandske medarbejderes rejse- og befordringsfradrag/skattefrie rejse og- befordringsgodtgørelse.

Skattestyrelsen har derudover initiativer på en række fokusområder, herunder:

 • Fokus på større offentlige og private anlægsarbejder, hvor der bl.a. iværksættes en tidlig vejlednings- og informationsindsats fulgt op af kontrol.
 • Dialog med transportbranchen.
 • Øget fokus på arbejdsudlejeskat.
 • Udlejning og formidling af udenlandsk arbejdskraft fra danske vikarbureauer.

Der gennemføres målrettede vejledningsinitiativer som supplement til kontrolindsatsen. Skattestyrelsen deltager også i et internationalt samarbejde om bekæmpelse af manglende regelefterlevelse på skatte- og afgiftsområdet for udenlandske virksomheder/udenlandske arbejdstagere. Dette sker gennem initiativer, der er forankret hos EU-Kommissionen, samt ved initiativer der bilateralt forsøges udviklet med relevante lande.

Baggrund for indsatsen

Den nuværende indsats mod social dumping er finansieret af midler fra finansloven for 2020 og den politiske aftale om en ny og forbedret arbejdsmiljøindsats og ordnede forhold fra 2019. 

Primo oktober 2022 blev et bredt flertal i Folketinget enige om en 1-årig forlængelse af de nuværende bevillinger til arbejdsmiljøindsatsen og indsatsen mod social dumping for Arbejdstilsynets og Skattestyrelsens vedkommende. Indtil der foreligger en finanslov for 2023 videreføres indsatsen på niveau med 2022.

Samlede afsatte midler til den fælles myndighedsindsats fra 2019-2022 i mio. kr.

  2019 2020 2021 2022
I alt 73,9 123,7 121,7 121,7

Anm.: Midler til politiets del af indsatsen er ikke inkluderet, da de finansieres inden for rammerne af aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi, bortset fra de 9,1 mio. kr. i 2020, som politiet fik tildelt i forbindelse med FL20. Tallene er PL-reguleret til 2020. Kilde: Skattestyrelsen.

Den styrkede myndighedsindsats tager afsæt i en samarbejdsaftale fra 2012 mellem Arbejdstilsynet, Skattestyrelsen og politiet.

Ovenstående er resultat af afrapportering fra den fælles myndighedsindsats pr. 31. december 2022